Bilo da je kompanija Startap ili da posluje već dva veka, svakoj je potreban izvršni rukovodilac sa veštinama i stručnošću potrebnim da se ostvare vrlo specifični ciljevi.

Kompanije sa brzim rastom se suočavaju sa svojim jedinstvenim skupom izazova i zahtevaju da lider bude kadar da upravlja u nestabilnim okolnostima na koje biznisi u fazi širenja neizostavno nailaze. Bilo da je reč o upravljanju gotovinom, predviđanju novih prilika koje nailaze, upravljanju kompanijskom kulturom ili izgradnji upravljačkog tima, Izvršni rukovodioci su nosioci suštinske uloge u opštem uspehu rastuće organizacije.

Izazovi i problematika sa kojima se Izvršni rukovodioci svakodnevno  susreću i na koji način se sa njima sučeljavaju ultimativno određuje da li će kompanija uspeti. Efektivne taktike koje praktikuju neki od najuspešnijih rukovodilaca kompanija u fazi brzog rasta predstavljene su u nastavku.

Budite svesni svojih jakih strana i usvojite slabosti

Zaposleni se ugledaju na Rukovodioca kao svog lidera a odluke i akcije koje se dešavaju na samom vrhu se na kraju krajeva odražavaju na celu organizaciju. Po definiciji, preduzimači imaju zdrav ego – uverenje da su kadri da izvode akcije bolje nego njihovi konkurenti ili uspeju tamo gde drugi nisu mogli. Samopouzdani lider biznisa koji brzo raste odaje utisak da je kompanija u stabilnim i sposobnim rukama, ali očuvanje skromnosti je podjednako važno. Skromnost se ogleda u priznavanju da neke stvari vidimo po prvi put a to direktno utiče na način na koji Izvršni rukovodilac reaguje na nove i nepredviđene izazove. U suprotnom bi lako mogao da pogrešno proceni priliku na tržištu ili se iznenadi pretnjom konkurencije ukoliko potceni ili čak zanemari sposobnosti rivala.

Izgradite svoj najbliži tim saradnika a zatim se oslonite na njih

Rukovodioci kompanija visokog rasta imaju bolje šanse za uspeh ukoliko posvete vreme strateškom okruživanju talentovanim timovima menadžera i sposobnim upravnim odborima koji će provocirati i poboljšavati njihov način razmišljanja. Kada se procenjuje nova kompanija, pažljivo se posmatra dinamika upravljačkog tima. Da li postoji dovoljan broj onih koji nezavisno razmišljaju u najbližem okruženju izvršnog direktora? Da li je u odboru zatupljen raznovrstan panel stručnosti i perspektiva? I jedno i drugo vode ka raznolikosti u načinu razmišljanja i boljim finansijskim ishodima. Nekada uloga Izvršnog rukovodioca može izgledati kao najusamljeniji posao na svetu – bombardovan zahtevima i odlukama sa svih strana, a na kraju krajeva, on je taj koji nosi punu odgovornost. Oni koji uspeju da se oslone na iskustvo timova od poverenja biće u mogućnosti da donesu bolje informisane odluke.

Inspirišite kulturu poverenja

Kada je pravi tim formiran, Izvršni rukovodilac treba da postavi odgovarajuću kulturu. Dok neki od najčešćih elemenata pozitivne kulture obično uključuju ravnotežu između slobodnog i radnog vremena, konkurentne pogodnosti i povlastice, te otvorenu komunikaciju, postoji još mnogo aspekata o kojima treba povesti računa. Jedan od najvažnijih atributa koje Izvršni rukovodilac može imati jeste poverenje u svoje zaposlene.  Ukoliko ima poteškoća da se odrekne potpune kontrole to može biti štetno za rast. Najbolji radnici se neće dugo zadržavati u okruženju u kome su bespomoćni i sa gledišta kulture, organizacija će biti spora na reagovanju, razvijanju i rastu. Kulturu reba redovno posmatrati i procenjivati. Velike kompanije koriste platforme kojima poboljšavaju kompanijsku kulturu, mere zalaganje zaposlenih i kultivišu dinamične programe profesionalnog razvoja.

Često se preispitujte

Kada ste u okruženju brzog rasta, sve se drastično promeni u roku od par meseci. Suština je da se često zaustavljate, pogledate unazad i preispitate se. To bi podrazumevalo pregled svega od infrastrukture i procesa do samog osoblja. Na primer, taktika koja je funkcionisala da se kompanije dovede od 2 do 10 miliona u prihodima može zapravo podrivati vaše napore da dođete od 10 do 50 miliona. Promena je često neophodna i dobar lider mora posedovati znanje i biti voljan da shvati kada je vreme da donese teške odluke.

Svakoga dana, Izvršni rukovodioci se suočavaju sa novim skupom izazova različite kompleksnosti i razmera, gde ništa nije statično i teške odluke se moraju donositi često. Ovi lideri moraju biti vispreni i istovremeno zadržati karakteristike koje su ih do danas načinile uspešnim. Njihov liderski stil može biti jedan jedini faktor koji određuje budućnost poslovanja.