Inovacija se ne događa sama od sebe. Za to je neophodan tim, podrška stejkholdera, budžet i još mnogo toga. Ali inovacija je samo početak. Organizacija inovacija je jednako bitna kao i sama inovacija.

U ovom članku je predstavljeno pet ključnih organizacionih struktura kojima bi se trebalo pozabaviti kako bi se ulaganje truda u inoviranje maksimalno isplatilo.

Čiji je posao inovacija?

Ovo može biti kontroverzna tema unutar organizacije. Jedan od mogućih odgovora je “to je posao svakog zaposlenog u kompaniji.” Iako ovo donekle može biti istinito, ako je mnoštvo ljudi zaduženo za nešto, obično niko nije odgovoran za krajnji ishod.

Jedna od stvari koju možete da uradite je da uvedete koncept novog inovacionog tima (NIT). Ova tim bi trebalo da bude posebna organizacija koja se fokusira na nove proizvode i usluge koji nisu u vezi sa trenutnim postojećim planovima.  Ovaj tim bi mogao nadgledati proces pregledanja novih predloga mogućih ideja za patente budući da najverovatnije ima najbolji uvid u unutrašnju organizaciju. Ovaj tim bi takođe mogao da vodi kompanijska takmičenja u inovacijama. Ipak, vrlo je verovatno da će količina posla potrebna da se periodično izvode i isprate ovakve aktivnosti završiti tako što obeshrabruje inovacije ukoliko ideje koje su predložene ne napreduju sa realizacijom.

Često je bolje imati definisani proces za predavanje predloga i ideja koji omogućava da bilo ko u bilo kom trenutku nešto predloži. Sa ovakvom vrstom procesa je mnogo lakše upravljati očekivanjima predlagača.

Ko podržava inovacije?

NIT bi trebalo da bude odgovoran za vođenje novih proizvoda i usluga kao i bilo koje nove tehnologije koja bi eventualno za njih bila vezana. Trebalo bi da ima i uspostavljen proces za praćenje i eksperimentisanje sa novim tehnologijama.

Kada se pojavi nova tehnologija, ona se može iskoristiti na dva načina: bilo da NIT identifikuje potencijalne mogućnosti upotrebe ili neka poslovna jedinica ili odeljenje otkrije tehnologiju koja bi njima samima bila od pomoći.

U drugom slučaju, NIT bi trebalo da se uključi u saradnju sa poslovnim jedinicama i odeljenjima kako bi im pomogao da ubrzaju upotrebu te tehnologije. Ukoliko se od NIT očekuje da pomogne poslovanju sa usmeravanjem i informacijama o novoj tehnologiji, a nije u mogućnosti da doprinese , onda proces za praćenje nove tehnologije treba da se preispita. NIT treba da poznaje sve tehnološke trendove koji bi mogli da utiču na poslovanje i da razvije stručnost kako bi kompaniju savetovao na koji način najbolje da ih iskoristi.

Ko finansira inovacije?

Za potrebe inovacija mora postojeti izdvojeni namenjeni budžet. Budući da NIT treba da bude tim koji ima konkretne i praktične delatnosti, odgovarajući budžet treba da uključi sredstva za sledeće:

  1. Osoblje
  2. Laboratorijska i eksperimentalna oprema, ili kompjutersko okruženje
  3. Kursevi i pohađanje konferencija koje prate poslednje trendove u razvoju industrije
  4. Analitičar ili usluge istraživanja izvan same industrije
  5. Dokazivanje koncepta, u slučaju da se nove ideje izvode za potencijalnog klijenta
  6. Putni troškovi: koji podržavaju prethodne stavke

Budžet bi trebalo da pripada poslovnoj jedinici kojoj odgovara NIT, što se može razlikovati od kompanije do kompanije

Ko ima koristi od inovacija?

NIT je alat i resurs kompanije. Alat je u tom smislu što se kompanija oslanja na tim da daje smernice za proizvode i usluge koje trenutno nisu razvijene. Resurs je u tom pogledu što ostali delovi interne organizacije mogu to da iskoriste ukoliko nalaze za shodno.

Najzad, to zavisi od planova NIT i načina na koji se meri njihov učinak. NIT mogu koristiti PR i Marketing timovi za blog sadržaje ili kontakt sa medijima. Mogu ga koristiti i službe koje rade direktno sa korisnicima kao savetnika od poverenja za tehnička pitanja. Koristi od rada ovog tima mogu imati interni delovi organizacije koji su u potrazi za tehnološkim mogućnostima koje će poboljšati efikasnost.

Ako je NIT mali tim, važno je nadgledati kako se koriste njihov rad, tako da im se omogući da imaju dovoljno vremena na raspolaganju za fokus na inovaciju i tehnologije koje tek dolaze.

Kako rešavate zavist među timovima

Moguće je da NIT postane predmet zavisti za ostale timove u organizaciji zbog njihovog uvida u nove trendove. Premda imaju tu privilegiju, ona ide ruku pod ruku sa velikom odgovornošću da se generiše vrednost za sve.

Najbolji način da se sa tom pojavom izađe na kraj i minimizuju trzavice jeste imati jasan plan delatnosti za NIT koji se ne preklapa sa odgovornostima ostalih timova interne organizacije.

Za osoblje drugih poslovnih jedinica koje želi da radi u okviru NIT bi bilo od pomoći da NIT bude pozicioniran kao vrhunski cilj sticanja iskustva u karijeri. To ne znači da su u NIT uvek najsposobniji i najiskusniji ljudi, već sugeriše da biste morali imati visok stepen sposobnosti da praktično radite i informisano razumevanje kompanijskog mesta na tržištu kako biste bili deo NIT.

Razmatranjem gore navedenih pet aspekata može se organizovati proces inovacija, tako da vaša verzija NIT donosi vrednost za dugoročni uspeh vaše kompanije.