Jedan od načina da kodifikujete rutine koje čine emocionalno inteligentni tim jeste da ih rastavite na devet socijalnih normi zasnovanih na Listi emocionalne kompetentnosti grupe – Group Emotional Competence (GEC) Inventory. Pregled ovog svojevrsnog načina organizacije društvenih normi je naveden u nastavku. Imajte u vidu da su poslednja dva naročito korisna za jačanje timske saradnje:

Razumevanje svakog člana tima: Članovi tima se podstiču da razumeju, poštuju i vrednuju različite perspektive i karakterne osobine svakog pojedinog člana.

Suočite se sa onima koji krše norme: Članovi tima treba da uljudno podsećaju jedni druge kada prekrše društvenu normu koja može da šteti ostalima, čak i kada to urade slučajno.

Brižno ophođenje: Timovi ne treba da prihvate ništa osim ljubaznog ponašanja, saosećanja i brižnog ophođenja (tj. ponašajte se prema svakoj osobi onako kako želite da se ponašaju prema vama).

Timske samo-evaluacije: Menadžeri treba redovno da analiziraju jake i slabe strane svog tima u pogledu trijumfa, odlaganja, dobrih procesa, uspešnih interakcija i bavljenja emocijama.

Obezbediti EQ resurse: Lideri treba zaposlenima da omogućavaju različite načine da razumeju i obrađuju sopstvene emocije. Ovo čak može uključivati i sastanke na kojima zaposleni mogu da daju oduška izlivima svojih osećanja u sigurnom okruženju.

Optimistična kultura: Članovi tima treba da izgrade rutine i praktikuju promišljenu pozitivnost. Jedan od primera je – uvek prvo pretpostaviti da saradnici imaju dobru volju i najbolje namere.

Proaktivno pomaganje: Podstaknite članove tima da se osećaju odgovornim za bilo koje istrajne probleme ili za posao koji stoji, te da proaktivno pomažu svojim saradnicima sa njihovim zaduženjima.

Organizaciono razumevanje: Potrebno je da timovi kontinuirano uče o iskustvima i radu drugih timova i odeljenja, naporedo sa važnim organizacionim strategijama i inicijativama.

Odnosi među timovima: Srednji menadžeri mogu s vremena na vreme zakazati sastanke, događaje i prezentacije (na lokaciji ili onlajn) u kojima će timovi imati prilike da se bolje upoznaju, razumeju čime se drugi timovi bave i tako postanu pripremljeniji da rade zajedno.

Kako bisterazvili ove norme, zakažite inicijalni sastanak ili dva kako biste pokrenuli koncept ojačanja timskog EQ. To će vam omogućiti da steknete dodatnu podršku uključenih timova.

Zatim, pomozite svojim timovima da odaberu jedn normu za diskusiju i vežbu sve dok ne pređe u naviku koja se dosledno sprovodi – čak i tokom kriznih situacija. Kada ova norma postane stvar navike, pomozite svim članovima tima da pređu na sledeću normu.

Poboljšanje rezultata kroz rad na emocionalnoj inteligenciji

Očigledno je da emocionalna inteligencija zaista utiče na uspešan timski rad. Podsticanje timova da razviju norme vezane za EQ može povećati produktivnost unutar pojedinih timova i kreirati bolju saradnju među nekoliko timova.

Zaposleni koji mogu imati poverenja da će se članovi njihovog tima dosledno ponašati na emocionalno inteligentan način su mnogo motivisaniji da efektivno sarađuju. Takođe se mogu bolje odnositi prema kupcima, ostati duže u kompaniji i doprineti uz više kreativnih ideja čitavoj organizaciji.

Možete isplanirati način na koji vaši timovi mogu početi sa učenjem jedne po jedne navike koja će unaprediti njihovu emocionalnu inteligenciju i njihovu sposobnost da rade zajedno s većim uspehom. Zdravo okružeje i profitabilnost čitave vaše kompanije zavisi od timskog rada kao što timski rad visokih performansi zavisi od individualnog EQ i od EQ svih timova.