ZakažiteTreningPostoji mnogo definicija pojma komunikacija. Jednostavno, za komuniakciju možemo reći da je to proces prenošenja i primanja poruka. Mi često i nesvesno komuniciramo sa okolinom. To je prirodna aktivnost našeg svakodnevnog života. Svi mi imamo urođenu sposobnost komunikacije i učimo i unapređujemo je tokom celog života.
U zavisnosti od načina na koji se prenose poruke, komunikacija može biti verbalna i neverbalna.

Verbalna komunikacija se ostvaruje putem jezika, tj. govora ili pisma. Pored želje da se uspostavi komunikacija, učesnici moraju poznavati isti jezik, tj. isti kôd jezika, da bi ostvarili komunikaciju. To je brza, neposredna i fleksibilna forma komunikacije. Glavna odlika verbalne komunikacije jeste da prenese poruku i da informaciju o nečemu ili nekome.

Kroz neverbalnu komunikaciju izražavamo stav i osećanje prema tim informacijama. Neverbalna komunikacija uvek dopunjava verbalnu i mi je često nismo ni svesni. Tako govor tela često kaže i više od onoga što bismo hteli, a razlog tome je što je neverbalna komunikacija samo delimično pod našom kontrolom. Položaj tela, izraz lica i gestikulacija utiču na vizuelnu impresiju koju stičemo jedni o drugima i može nam pomoći u proceni i razumevanju sagovornika.

Preko 90% komunikacije se odvija neverbalnim putem

Neverbalna komunikacija se ponekad koristi odvojeno od verbalne, pogotovo među ljudima koji se dobro poznaju ili su bliski, jer je često dovoljno da samo pogledamo nekoga da bismo znali šta misli. Ona može da obavesti sagovornike da li slušaju jedan drugog ili ne, da li podržavaju verbalna saopštenja (potrvrdno klimanjem glavom) ili izlažu neslaganje (negodovanje mimikom), što u određenoj meri može da izmeni dalji tok razgovora. Interpretacija neverbalne komunikacije temelji se na ličnim iskustvima koja se projektuju na drugu osobu. Neverbalna komunikacija ima manje grešaka što je veće zajedničko iskustvo sagovornika. Ona se sastoji od mnoštva znakova koji svaki za sebe posebno ima svoje značenje.

U neverbalnu komunikaciju spadaju: gestikulacija, izraz lica, položaj tela, lični prostor, dodir); uzvici, jezičke poštapalice, naglašavanje određenih reči, jačina, brzina i ritam glasa, vizuelni doživljaj sagovornika — i svaki od ovih činilaca izražava posebnu emociju.
Namena neverbalne komunikacije je da menja ili potvrđuje izgovoreno, oblikuje, zamenjuje, dopunjuje i proširuje verbalno, izražava emocije, očekivanja, misli, osobine, stavove, pruža informacije o reagovanju na dato saopštenje, utiče na moć i uticaj verbalnog, pruža informacije o nama samima.

Podsetimo se naučno dokazanog pravila “7% – 38% – 55%“, koje govori da se komunikacija 55% zasniva na govoru tela, 38% na tonu glasa i svega 7% na suštini izgovorenog- rečima.

ZakažiteTrening

Koliko vi obraćate pažnju na svoju neverbalnu komunikaciju, najbolje ćete saznati ako pogledate snimak  svog intervjua, izlaganja ili razgovora – bez tona, a zatim sa tonom i pokušate da shvatite na čemu bi trebalo poraditi kako biste sledećeg puta ostavili još bolji utisak na sagovornike.

Ne može se ne komunicirati. Čak i ako ne govorite. Razmislite o tome.