Mnogi ljudi tvrde da su za upravljanje virtuelnim timom potrebne iste liderske veštine i sposobnosti kao i za vođenje tradicionalnog tima – ali da li je to zaista tako? Premda su ključni temelji liderstva isti u oba slučaja, situacije u vođenju virtuelnih timova postavljaju potpuno drugačije, unikatne i značajne izazove. U nastavku je pet oblasti na koje virtuelni lideri i timovi treba da usmere energiju kako bi efektivno vodili.

#1 Komunikacija

Iako lideri i članovi tima nisu na istoj geografskoj lokaciji i ne mogu da vode razgovore licem u lice, efektivna komunikacija je ključ za uspeh. Virtuelni svet nudi mnogo različitih sredstava komunikacije. Možete se poslužiti telefonskim razgovorima, mejlovima, tekstualnim porukama, instant četovima i video konferencijama.

Kada vodite tim u virtuelnom okruženju, alati za rad od kuće svakako pomažu da radimo jednako dobro kao da smo na poslu u kancelariji.

Pre nego što počnete da komunicirate virtuelno sa timom, potrebno je da postavite smernice za komunikaciju. Ove smernice bi mogle da se sastoje od regularno zakazanih poziva, načina komunikacije koji se koristi u zavisnosti od značaja teme koja je povod, kao i na koji način se odnosite prema razlikama u vremenskim zonama, ukoliko imate takve potrebe.

Konzistentna, neposredna i blagovremena komunikacija će pomoći virtuelnom lideru da vodi svoj tim i ostvari sinergiju među članovima.

#2 Poverenje

Izgradnja poverenja u virtuelnom okruženju nije jednostavna kao odlazak niz hodnik ili izlazak na ručak da porazgovarate sa svojim timom. Kada gradite virtuelne međuljudske odnose sa članovima tima, odnosi se grade na individualnoj bazi. Zapamtite individualne potrebe svake osobe. Biće od suštinskog značaja imati otvoren i iskren odnos sa obiljem fidbeka. Virtuelni lideri moraju biti spremni da budu pristupačni i dostupni članovima svog tima.

Još jedan odličan način da izgradite poverenje se zasniva na gestovima pažnje: čestitajte rođendane, godišnjice, ostvarene uspehe i druga postignuća koja su pojedincima važna.

#4 Jasnost

Članovi tima moraju imati jasno razumevanje šta se od njih očekuje. Kada virtuelni tim radi na projektu, postoje pitanja koja sebi kao lideru možete da postavite u cilju ostvarivanja jasnosti. Ovo uključuje:

  • Da li je jasna raspodela zadataka?
  • Da li svaki član tima jasno razume šta je njegov konkretan zadatak?
  • Da li svaki član tima zna koji je proces za izveštavanje o rezultatima?
  • Da li su rokovi nedvosmisleno postavljeni i prihvaćeni?

#4 Podrška

Virtuelni lideri treba da razumeju da rad u virtuelnom okruženju može ponekad biti “usamljen” za članove tima. Njima nedostaje energija i uzbuđenje koja se stvara usled saradnje sa drugim članovima tima u zajedničkom poslovnom prostoru. Ukoliko ste virtuelni lider, biće veoma važno da znate kako se emocionalno osećaju članovi vašeg tima. Pružite im podršku.

Drugi tip podrške koji će biti neophodan uključuje posao koji članovi tima obavljaju. Oni moraju znati da je pomoć uvek na raspolaganju kada im je potrebna, bez obzira na to što nisu geografski locirani na istom mestu kao njihov lider i ostale kolege.

#5 Osnaživanje

Članovi tima moraju imati osećaj da imaju sopstveni autoritet kako bi bili sigurni da mogu ispuniti zadatke za koje im je dodeljena odgovornost. Može se desiti da treba brzo doneti odluke bez prolaženja kroz izazove u komunikaciji sa kojima se virtuelni timovi nužno suočavaju. Lideri moraju omogućiti članovima tima da donose odluke i podržavati odluke koje su donete.

Kako virtuelni timovi postaju sve učestalija pojava, fokus na efektivno virtuelno vođenje će se takođe pojačavati. Kako lideri prelaze iz tradicionalnih u virtuelne timove, mnoge njihove karakteristike i veštine koje su ih činile efektivnim liderima će se preneti u drugo okruženje. Ali, važno je sagledati da će ovi lideri morati da unesu neke promene i prilagode svoj liderski stil kada rade kilometrima udaljeni od članova tima. Što su lideri efektivniji u vođenju virtuelnih timova, to će više moći da iskoriste mnoge dobre strane koje virtuelni timovi imaju za organizacije.