Održana je prva virtuelna međunarodna konferencija “EKONOMSKI IZAZOVI DRŽAVA JIE NAKON PANDEMIJE KORONA VIRUSA” čiji je inicijator i organizator Fakultet za menadžment Herceg Novi. Suorganizatori konferencije su PIM Univerzitet iz Banja Luke, Fakultet za projektni menadžment iz Beograda i Fakultet poslovne ekonomije i Institut poslovne ekonomije iz Skoplja.

Konferencija je ogranizovana kao virtuelni stručni skup koji je realizovan putem ZOOM aplikacije. Okupila je paneliste iz četiri države sa četiri univerziteta koji su imali prilike da kroz izlaganja i diskusiju iznesu stavove o ključnim temama konferencije.

Teme konferencije o kojima su diskutovali učesnici

 • Da li je reakcija organa državne uprave i lokalne samouprave država JIE bila pravovremena sa konkretnim ekonomskim merama podrške privredama?
 • Da li će preduzete mere biti dovoljne za oporavak država JIE?
 • Koliko će navedena pandemija uticati na privrede država JIE u celini?
 • Operativni program mera podrške za izlazak iz krize i mere ekonomskog oporavka.

Cilj konferencije bio je da profesori sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara iz različitih država javno diskutuju o navedenim temama otvarajući i razvijajući nove pravce istraživanja. Učesnici su se osvrnuli i na mere Nacionalnih koordinacionih tela.

Zaključak panelista nakon izlaganja i zajedničke diskusije

Recesiona kriza izazvana pandemijom Korona virusa, koja je već dobila ime The Great Lockdown (Veliko zaključavanje), ostaviće posledice na svetsku ekonomiju. Države JIE, posebno one koje su orjentisane na turizam, imaće pad ekonomskih aktivnosti koje su prouzrokovane pandemijom.

Mere sa kojima su Vlade izašle moraju se sprovoditi brže uz konsultacije sa širokim krugom eksperata, počev od visokoškolskih ustanova, unije poslodavaca, asocijacija menadžera, privrednih komora itd. Navedene mere posebno treba da budu usmjerene ka mikro, malom i srednjem biznisu koji je najviše pogođen.

Potrebno je sačuvati zaposlenost, čime se stimuliše tražnja i čuva standard i kvalitet života građana.

Panelisti su konstatovali da je kriza potencijalna šansa da se iznova pokrene kompletni ekonomski sistem kreiranjem odgovarajućeg stimulativnog institucionalnog okvira za buduće tržišno poslovanje. Potrebno je raditi na jačanju domaćih brendova koji će uticati na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita i čime se smanjuje zavisnost domicilnih država od dislocirane proizvodnje. Državni intervencionizam je neophodan u meri koja će kreirati institucionalni okvir za buduće tržišno poslovanje i gde se izgradnjom društvenih (formalnih i neformalnih) i ekonomskih institucija stvara preduslov za racionalnu alokaciju resursa i efikasno privređivanje. Socijalni kapital ima važnu ulogu u kreiranju institucija.

Digitalizacija i inovacije su velika šansa za ubrzani oporavak i racionalizaciju i efikasnost poslovnih procesa. Veliki potencijal postoji u razvoju kulturnih, kreativnih industrija i IT industrije.

Učesnici konferencije:

 • Doc.dr Irena Petrušić dekan Fakultet za menadžment Herceg Novi;
 • Doc.dr Nikša Grgurević prodekan za nastavu Fakultet za menadžment Herceg Novi;
 • Prof.dr Vasilije Kostić rukovodilac posdiplomskih studija Fakultet za menadžment Herceg Novi;
 • Prof.dr Dragan Đuranović rektor PIM Univerzitet Banja Luka;
 • Prof.dr Ilija Džombić direktor PIM Univerzitet Banja Luka;
 • Doc.dr Bojana Ostojić profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd;
 • Doc.dr Milutin Pečić profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd;
 • Doc.dr Azemina Mašović profesor Fakultet poslovne ekonomije Skoplje;
 • Doc.dr Adrijana Bulevska-Zarić profesor Institut poslovne ekonomije Skoplje;
 • Mr Sanja Peruničić moderator konferencije Falultet za menadžment Herceg Novi.

Snimak konferencije Ekonomski izazovi država JIE nakon pandemije Korona virusa možete pogledati ovde:


Novi svetski poredak: Šest predviđanja nakon pandemije

Beskontaktna EKONOMIJA: Svetlo na kraju tunela

Kako izaći na kraj sa krizom i pandemijom – 15 TED intervjua