Kada imate da rešite težak poslovni problem, verovatno ćete želeti da pokrenete donošenje odluka u grupi. Na kraju krajeva, više mozova je bolje nego jedan, zar ne? Ne mora da znači. Širi opseg znanja nije nikakva garancija boljih ishoda. Usled preteranog oslanjanja na hijerarhiju, instinkta da se izbegne neslaganje i želje da se očuva harmonija, mnoge grupe zapadaju u grupno mišljenje.

Pogrešna ekspertska mišljenja mogu brzo da izvitopere grupnu odluku. Individualne predrasude se mogu s lakoćom raširiti u grupi i voditi do ishoda koji su daleko od pojedinačnih preferenci. A većina ovih procesa se odigrava podsvesno.

To ne znači da grupe ne bi trebalo da donose odluke zajednički, već je potrebno da za to kreirate odgovarajući proces. Na osnovu bihevioralnih i istraživanja nauke o odlučivanju, kao i godina iskustva u primenjivanju, identifikujemo 7 jednostavnih strategija za efektivnije donošenje odluka u grupi:

Neka grupa bude mala kada je potrebno doneti važnu odluku

Velike grupe su daleko sklonije donošenju odluka sa predrasudama. Na primer, istraživanje pokazuje da su grupe od sedam ili više članova podložnije predrasudi potvrđivanja. Što je grupa veća, snažnija je tendencija njenih članova da istražuju i evaluiraju informacije na način koji je konzistentan sa već postojećim informacijama i uverenjima. Ukoliko napravite grupu od tri do pet ljudi, skup kome ljudi prirodno teže kada su u interakciji, možete umanjiti ove negativne efekte, a da pritom i dalje uživate u pogodnostima višestrukih perspektiva.

Odaberite heterogenu grupu umesto homogene (u najvećem broju slučajeva)

Razne studije otkrivaju da grupe koje se sastoje od pojedinaca čija su mišljenja i uverenja homogena imaju veću tendenciju ka donošenju odluka s predrasudama. Timovi koji imaju potencijalno suprotne tačke gledišta se mogu efektivnije suprotstaviti predrasudama.

Ipak, kontekst je važan. Kada pokušavate da završite kompleksne zadatke koji zahtevaju različite veštine i perspektive, kao što je izvođenje istraživanja ili dizajniranje procesa, heterogene grupe mogu suštinski da preteknu homogene. Ali, u zadacima koji se ponavljaju i zahtevaju usaglašeno mišljenje u struktuiranim okruženjima, kao što je pridržavanje procedura bezbednosti tokom leta ili u zdravstvu, homogene grupe često imaju bolje rezultate.

Kao lider, potrebno je prvo da razumete prirodu odluke za koju tražite da je grupa donese, pre nego što sastavite odgovarajući tim.

Imenujte strateški nesložnu osobu (ili čak dve)

Jedan od načina da predupredite nepoželjne tendencije grupnog mišljenja u timovima jeste da imenujete “đavoljeg advokata”. Ova osoba ima zadatak da se ponaša kao protivteža konsenzusu grupe. Istraživanja pokazuju da davanje prava barem jednoj osobi da dovodi u pitanje proces timskog donošenja odluka može voditi značajnim poboljšanjima u kvalitetu odluke i ishoda. Za veće grupe od sedam ili više članova, imenujte barem dva “đavolja advokata”. Tako ćete biti sigurni da ostatak grupe neće izolovati usamljenog strateškog nesložnog člana koji im pravi probleme.

Sakupite mišljenja nezavisno

Kolektivno znanje grupe je prednost jedino ako se koristi kako treba. Da biste izvukli maksimum od različitih sposobnosti svog tima, sakupite njihova mišljenja pojedinačno pre nego što ljudi podele svoje misli u okviru šire grupe.

Možete zatražiti članovima tima da zabeleže svoje ideje nezavisno i anonimno u deljenom dokumentu, na primer. Zatim zatražite od grupe da proceni predložene ideje, ponovo nezavisno i anonimno, bez dodeljivanja bilo kog predloga određenim članovima tima.

Prateći ovakav iterativni proces, timovi se mogu suprotstaviti predrasudama i odoleti grupnom mišljenju. Ovaj proces takođe osigurava da hijerarhija, ekspertiza ili skriveni motivi ne igraju ulogu u tome šta će grupa odlučiti da uradi.

Omogućite sigurno okruženje u kome ljudi mogu tražiti reč

Ukoliko želite da ljudi izražavaju mišljenja i upuštaju se u konstruktivna neslaganja, potrebno im je da osećaju kako mogu govoriti bez straha od odmazde. Aktivno ih podstičite da razmišljaju i diskutuju o raznolikim mišljenima, sumnjama i iskustvima, uz puno uzajamno poštovanje.

Postoje tri osnovna elementa neophodna da bi se napravilo sigurno okruženje i iskoristio diverzitet grupe na najefektivniji mogući način.

Prvo, fokusirajte fidbek na odluku ili diskutovanu strategiju, ne na pojedinca. Drugo, izrazite komentare kao predloge, a ne kao obaveze. Treće, izrazite fidbek na takav način da pokazujete kako saosećate i cenite pojedince koji rade u pravcu ostvarivanja vašeg zajedničkog cilja.

Ne oslanjajte se previše na eksperte

Eksperti mogu pomoći grupama da donose bolje informisane odluke. Ipak, slepo poverenje u ekspertska mišljenja može načiniti grupu podložnom predrasudama i iskriviti ishod. Istraživanja pokazuju da njihovo uključivanje u donošenje odluka može navesti tim da prilagodi svoja mišljenja stručnim, ili pak previše samouvereno rasuđuje. Zato, pozovite eksperte da daju svoje mišljenje na jasno definisanu temu. Pozicionirajte ih kao informisane autsajdere u odnosu na grupu.

Podelite kolektivnu odgovornost

Najzad, ishod odluke može biti pod uticajem elemenata jednostavnih poput izbora koordinatora grupe. Često možemo primetiti kako je jedna jedina osoba odgovorna za odabir odgovarajućih članova grupe, organizovanje agende i komuniciranje rezultata. Kada je to slučaj, individualne predrasude mogu lako uticati na odluku čitavog tima.

Istraživanja pokazuju da se takve negativne tendencije mogu efektivno preduprediti ukoliko su različite uloge dodeljene različitim članovima grupe, na osnovu njihove stručnosti. Štaviše, svi članovi bi trebalo da se osećaju odgovornim za proces donošenja odluka u grupi i njegov konačan ishod. Jedan od načina da to izvedete jeste da zatražite od tima da potpiše izjavu o zajedničkoj odgovornosti na samom početku. To će voditi uravnoteženijem rasporedu moći i otvorenoj razmeni ideja.

Naravno, praćenje ovih koraka ne garantuje sjajnu odluku. Ipak, što je veći kvalitet procesa, donošenje odluka u grupi i interackcija među članovima grupe, veće su šanse za ostvarivanje uspešnog ishoda.

Šta je bolja metoda od Brejnstorminga za rešavanje problema?