Sve je više industrija koje prelaze na razvoj strategije analitikom podataka usled sve većih mogućnosti informacione tehnologije. Kako se biznisi u većoj meri oslanjaju na big data i analitiku podataka, izgleda da je njihova sposobnost da koriste ove informacije kako bi donosili bolje odluke predodređena da postane glavni faktor diferencijacije između kompanija koje su kompetitivnije i uspešnije.

Glavni razlog zbog koga mnoge kompanije ne uspevaju da kapitalizuju na takvoj analitici jeste mana postavljanja pitanja “Šta analitika može da učini za naš biznis”, a umesto toga rukovodioci i menadžeri treba da se vode pitanjem – “Kako iskoristiti najbolju analitiku podataka i sa kojim ciljem?”. Zato je važno razviti strategiju, ali kako postaviti razvoj strategije analitikom podataka?

Pribavljajte podatke efektivno

Nije važno samo prikupiti što je više moguće podataka koji će prikazati široku sliku i detaljno razdeljeno poslovno okruženje. Menadžeri se takođe moraju pobrinuti da im svi ovi podaci pomažu da definišu bilo koje skrivene izazove i moguće prilike.

Budite kreatvini u pogledu izvora podtaka koje koristite

U tom smislu, kompanija treba ne samo da prikuplja što je više moguće analitičkih podataka, već i odgovarajuće vrste. To znači ne prikupiti samo podatke o korisničkom servisu već i vizuelne, fotografske i druge oblike ne-tradicionalnih podataka iz analitike društvenih medija koji su od pomoći da razjasne ponašanje tržišta ili publike.

Zatim, postoje javni izvori podataka – poput onih koji nadziru lokalnu demografiju – to vam može pomoći da odredite kako najbolje da opslužujete svoje tržište. Ukoliko pregledate sve ove raznolike izvore zajedno sa tradicionalnim oblicima podataka kao što je prodaja, distribucija proizvoda i trendovi na tržištu – možete osigurati da strategija koju razvijete bude usmerenija, informisaija i fleksibilnija. To će samo povećati efektivnost vaše strategije.

IT podrška

Izazov sa kojim se menadžeri često suočavaju kada razvijaju strategiju sa svim prikupljenim podacima jeste da infrastruktura informacione tehnologije njihove kompanije nije opremljena da izvlači podatke kako treba, čuva i analizira sve te informacije. Ukoliko su svi vaši podaci nestruktuirani, upravljanje u pravcu donošenja boljih odluka postaje izuzetno teško.

Reorganizacija vaših IT sistema podrške u ovom pravcu je dobar početak, iako takav proces uopšte nije jednostavan ni brz. Kratkoročno gledano, rukovodioci mogu razmeniti mišljenja direktno sa CIO pozicijama i njihovim timovima kako bi razjasnili koji podaci su najrelevantniji, a takođe nadomestiti vrste podataka kojim vaša kompanija ne raspolaže još uvek.

Napravite efektivne modele za analizu podataka

Nije dovoljno samo primeniti sirove podatke za potrebe vođenja donošenja odluka. Ovi podaci treba da budu efektivno postavljeni u kontekst putem analitičkih i prediktivnih modela. Sposobnost da se blagovremeno predvide poslovni ishodi pomaže da optimizujete svoju strategiju.

Pravite analitičke modele u svrhe identifikovanja prilika i poboljšavanja učinka

Stvaranje analitičkih modela bez jasnog cilja nije produktivno. Najbolje je početi od hipoteze i testirati je umesto da pokušavate sa razlučivanjem obrazaca bez opšteg konteksta ili cilja koji stoji u osnovi modela. Ovo ne samo da će vam pomoći da brže proizvodite željene ciljeve, već će takve podatke biti lakše razumeti – kada su predstavljeni u praktičnim međusobnim odnosima i konceptima koje menadžeri mogu prepoznati.

Neka vaš model bude jednostavan

Jedna od grešaka prilikom stvaranja modela analize podataka je preterano razmišljanje. Na primer, model koji je previše fokusiran na statističku analizu može rezultovati podacima koji su preglomazni i nepraktični za implementaciju. Svaki model treba da bude pojednostavljen kako bi mogućnost identifikovanja akcija bila dovedena do maksimuma.

Transformišite kulturu svoje kompanije

Efikasno prikupiti podatke je jedna stvar, a pravljenje modela da se produktivno iskoriste navedeni podaci sasvim druga. Rukovodioci moraju transformisati kulturu svojih kompanija kako bi kreirali naviku oslanjanja na podatke kojima će biti vođene odluke.

Neka vaša analitika bude relevanta u odnosu na biznis

Aktivnosti se jako često preduzimaju u odnosu na podatke u vakuumu lišenog bilo kakvog prepoznatljivog konteksta. Umesto toga, menadžeri treba da sinhronizuju strategiju analize podataka sa svojim svakodnevnim procesima i normama za donošenje odluka koje su već važeće. Ovo vam pomaže da razumete koje tradicionalne prakse su kontraproduktivne. Modeli bi trebalo da budu napravljeni u skladu sa vrstama poslovnih odluka koje menadžeri često donose i koriste analitičke alate koji dopunjavaju proces donošenja odluka, umesto da su sa njime u suprotnosti.

Integrišite analitiku u alate

To obuhvata ne samo biranje odgovarajućeg softvera za analiziranje podataka, već i upotrebu interfejsa u kome se izvršavaju procesi koji imaju integrisane informacije iz analitike podataka.

Obučite zaposlene analitičkoj pismenosti kako biste unapredili njihove veštine

Najzad, potrebno vam je osoblje koje barata znanjem za upotrebu podataka koje će donositi odluke i predvoditi strategiju. Ovo zahteva više od obučavanja i zapošljavanja novih kadrova. Lideri timova treba da budu sposobni da pruže uzor takvog ponašanja svojim podređenima. Takođe, metrika koja će podstaći upotrebu analitike podataka će biti od pomoći da se održi zamah u pravcu permanentne transformacije kompanijske kulture.

Od suštinskog značaja za razvoj strategije analitikom podataka je efektivno prikupljanje podataka, pravljenje informativnih i prediktivnih analitičkih modela kako bi se odredio najbolji pravac akcije i transformisala vaša kompanijska organizaciona kultura zarad tog cilja.

Pored toga, postoje skupovi akcija koje menadžeri mogu preduzeti kako bi pomogli da se ostvari svaki od ovih ciljeva razvijanja strategije. Preduzmite nešto već danas kako biste izbegli zaostajanje.

Da li je predviđanje poslovanja izvodljivo