Proces razvoja strategije je dizajniran tako da pomogne rukovodiocima, visokim timovima i/ili liderima ključnih funkcija poslovanja da razviju strategije koje će podići organizaciju na novi nivo proaktivnog biznis planiranja i akcije. Putem strateških radnih sesija, lideri se upoznaju sa alatima i procesima koji im pomažu da dođu do izutetnog fokusa na suštinske strateške ciljeve i uspostave opšti strateški okvir i jezik. Ove aktivne i fokusirane sesije pružaju liderima priliku da primenjuju praktične strateške veštine i alate dok određuju kako će se kretati kroz strateške preokrete i razvijaju nove izvore kompetitivne prednosti za organizaciju, što ima dalekosežne implikacije.

Šta su vaši strateški prioriteti?

U kakvoj god situaciji da je vaša organizacija, možete adresirati specifične potrebe razvoja strategije i okolnosti u kojima se nalazite. U nastavku je nekoliko primera vrsta situacija u kojima vam može pomooći proces razvoja strategije:

 • Potpuna formulacija strategije i razvoj za organizaciju ili funkcionalne oblasti u ranoj fazi svog životnog ciklusa.
 • Osvežavanje i dopunjavanje postojećih strategija sa veoma zrelim organizacijama ili funkcionalnim oblastima.
 • Razvijanje ili prepravljanje strategija za organizacije ili timove na tački prekretnice koji prolaze kroz preokret.
 • Građenje strategija fokusiranih na kupce.
 • Stvaranje strategija fokusiranih na proizvode.

Proces razvoja strategije ima dugu istoriju u poslovanju. Visoki liderski timovi razvijaju ili poboljšavaju strategiju koja će im pomoći da održe svoju trenutnu prednost nad konkurencijom, pronađu nove izvore kompetitivne prednosti i održe dugoročni rast.

Strategija ne mora nužno da bude komplikovana, ali je važno diskutovati, debatovati i praviti planove upotrebom opšteg okvira. Uvek počinjemo proces razvoja strategije procenjivanjem i temeljnom analizom organzacije tako da razumemo poreklo izazova, kao i ključne faktore koji su vodili do uspeha u sadašnjem trenutku. Ovaj proces nam takođe pomaže da otkrijemo dominantne obrasce mišljenja u kompaniji ili funkcionalnim oblastima i pretpostavke koje ljudi imaju u sledećim oblastima:

 • Trenutni pravac organizacije
 • Organizaciona infrastruktura
 • Preovladavajuće gledište o konkurentima i dobavljačima organizacije
 • Nivo rizika i prilika prisutnih u spoljnom poslovnom okruženju
 • Odnos sa kupcima i kakvo je njihovo mišljenje o sposobnosti organizacije da izađe u susret njihovim trenutnim i budućim potrebama

Ovaj temelj postaje osnova za izgradnju strategije koja adresira izazove i prilike sa kojima se organizacija suočava, a timovi koriste dokazane procese i alate.

Proces razvoja strategije korak po korak

Premda su radne sesije razvoja strategije svake kompanije unikatne, proces razvoja strategije obično obuhvata sledeće korake:

 1. Prikupiti objektivne podatke kako bi se razumelo na čemu je poslovanje danas: pokretači poslovanja, trenutni poslovni model, istorija organizacije i dileme sa kojima se organizacija suočava.
 2. Razumeti trenutni strateški proces i plan akcije organizacije.
 3. Analizirati trenutne prioritete, inicijative i programe, te proceniti kako se oni mogu iskoristiti da bi se održao kontinuititet, povrh razvoja razumevanja promena koje su neophodne kako bi se kompanija pozicionirala za dugoročni uspeh.
 4. Identifikovati kreativne alate koje treba sprovesti tokom razvijanja strategije koji će poboljšati proces formulisanja strategije.
 5. Dizajnirati prilagođen strateški proces ili metodologiju koja adresira organizacione potrebe i ispunjava njene zahteve. Formulišite praktičnu agendu za sesije, koja će omogućiti da poslovanje ide unapred sa streteškijim namerama i oblikovati budućnost.
 6. Pre svake radne sesije, učesnici rade zadatke, odgovaraju na pitanja i čitaju relevantne članke ili druge materijale kako bi se pripremili za intenzivno interaktivno i fokusirano iskustvo. Priprema je organizovana i načinjena dostupnom pre same sesije kako bi se proces razvoja strategije ubrzao i postavile osnove za produktivne radionice.
 7. Vodite stratešku radionicu na takav način koji omogućava članovima liderskog tima da sarađuju i dostižu konsenzus na ključnim odlukama i rešenjima koja adresiraju izazove organizacije. Takođe im omogućite da razreše konflikte i razmirice na konstruktivan i pozitivan način.
 8. Kada je sesija ili radionica završena, postarajte se da članovi liderskog tima imaju neprekidnu ulogu ili odgovornost za Strateške prilike za poboljšanja tako da organizacija može biti pripremljena da sprovede strategiju. Ti timovi su odgovorni za ostvarivanje rezultata i odgovorni su za progres. Budući da je strategija proces, potrebno je sprovesti i Reviziju rezultata nakon približno šest meseci kako bi se podelile novosti i dobile ulazne informacije i smernice od ostalih odgovornih timova.

Ovakav proces razvoja strategije može pomoći da lideri organizacije naprave strategije i planove koji su bolje usaglašeni. Takođe raspolažu strukturom potrebnom da se strategije i planovi kaskadiraju naniže tako da širom organizacije mogu biti uspostavljene odgovornost i disciplina kao podrška strategije.

Potreba za razvojem strategije

Razumevanje trenutnih kompetitivnih prednosti, sposobnosti i ključnih kompetenci je od suštinskog značaja za planiranje procesa i služi kao odskočna daska ka budućnosti. Pre određivanja u kom pravcu će ići poslovanje i kako ostvariti rast, neophodno je imati preciznu procenu internog nivoa promene kako bi se osiguralo da kompanija ima kapacitet i agilnost da prevaziđe nivo spoljnih promena. Takođe je esencijalno razumeti trenutnu organizacionu viziju, cljeve i težnje (kakve jesu), kako bi vizija, budući ciljevi i težnje koje će predvoditi putovanje mogli biti definisani li redefinisani.

Razvijati strategiju uspšeno zahteva da organizacije budu jasne po pitanju šta za njih znači pobeda ili uspeh. One su te koje moraju definisati buduće ishode koje žele da ostvare i ključna merila njihove efektivnosti. Jasno definisana struktura i organizovani skup strateških disciplina koji idu naporedo sa strategijom, ljudima u organizaciji daju jasniju sliku šta se od njih očekuje, kao i kako se oni uklapaju i zašto su važni. Najzad, biznisi postoje da bi kreirali vrednost za vlasnike, kupce i stejkholdere, stoga moraju razumeti kontekst strategije, dileme i probleme, ciljeve i prilike koje će pomoći organizaciji da se transformiše i dospe na bolje mesto, ili bolji položaj u budućnosti.

Biznis model i poslovna strategija: U čemu je razlika?