Ukoliko je razvoj, zadržavanje i promovisanje žena talenata prioritet u vašoj kompaniji, šta preduzimate kako biste došli do organizacije u kojoj su i žene lideri? Odeljenje ljudskih resursa je možda uspostavilo formalne politike ili procese namenjene privlačenju i podržavanju žena. Možda su tu i obuka o diverzitetu ili rodno-specifično zapošljavanje.

Fleksibilni radni uslovi i norme koje prepoznaju porodične i lične uloge su sjajne za sve zaposlene, ali su pogotovo dobre za roditelje samce i za žene koje su obično odgovorne za više aktivnosti starateljstva nego muškarci.

Ali formalne politike su samo jedan deo onoga što je potrebno kako biste pripremili i ohrabrili žensko osoblje za preuzimanje liderskih uloga.

Kultura organizacije ili odljenja – ili pogledi izvesnog menadžera – mogu imati direktan uticaj na to da li žene ostaju unutar organizacije ili odlaze zbog nečeg boljeg.

Neformalni obrasci uticaja i neizrečena očekivanja o učinku igraju ulogu. I, naravno, individualna iskustva i perspektive žena su takođe izuzetno snažni faktori.

Kako bi se privukle, razvile i promovisale talentovane žene lideri, organizacije treba da zauzmu široku perspektivu. U nastavku je 5 dokazanih faktora koje treba razmotriti:

1. Adresirajte izazove i kompetence potrebne za žene lidere

Postarajte se da žene lideri imaju iskustva i resurse da nauče ono što im je najpotrebnije.

To bi moglo uključivati pružanje smernica tokom učenja na zadatku, kao i koučing, mentorstvo i radionice ili programe.

Ai, važno je da organizacijama – i pojedincima – budu jasne perspektive, veštine i sposobnosti koje su potrebne da bi osoba bila efektivna u različitim liderskim ulogama.

  • Četiri najveća liderska izazova za žene jesu: uspostavljanje kredibiliteta, menadžment nagore i širom organizacije, vešto pregovaranje i uticanje na druge.
  • Dve najvažnije kompetence koje treba početi razvijati su upravljanje organizacionom kompleksnošću i strateško mišljenje i ponašanje.

2. Iskoristite moć izbora

Žene treba da postave namere svojih karijera i liderskog razvoja.

Moć izbora se ponekad zanemaruje od strane žena. Ohrabrite žene lidere u organizaciji da:

  • Demonstriraju više uticaja nad izborima koje prave.
  • Preuzmu vođstvo oblikujući konverzaciju o svojoj karijeri.
  • Preuzmu veću odgovornost nad svojim izborima u karijeri.
  • Naprave ličnu strategiju liderskog razvoja.

Sve je to deo života s namerom, i na poslu, i kod kuće.

3. Iznova osmislite sistime i preispitajte pretpostavke

Potražite načine na koje nesvesne predrasude u organizaciji utiču na prilike i motivaciju za žene.

Zakazivanje, prilike za umrežavanje i mentorstvo, društvene norme i procesi upravljanja talentima su neke od potencijalnih oblasti koje treba iznova osmisliti i unaprediti.

Menadžeri bi trebalo da pitaju, umesto da pretpostavljaju da znaju šta žene žele od posla (ovo je takođe dobra ideja koja se odnosi na sve zaposlene), a organizacije bi trebalo da kreiraju kulturu i sisteme koji olakšavaju obavljanje tih razgovora.

4. Razmotrite iskustvo razvoja liderstva namenjeno isključivo ženama

Program ili inicijativa samo za žene ne odražava svakodnevnu realnost poslovanja – a to je dobra stvar.

Novi konteksti mogu rasvetliti iskustva i pružiti nove načine kako razmišljati o budućim mogućnostima. Osim toga, kontekst u kome su samo žene omogućava da deljena iskustva odrede sadžaj i podupru konverzaciju.

5. Oformite odgovarajuće mreže

Odgovarajući međuljudski odnosi i veze su kapital za pridobijanje informacija, zasluživanje unapređenja i dobijanje prilika.

Efektivni lideri se oslanjaju na ključne mreže i partnere od poverenja da utiču na druge i dođu do rezultata.

Mnoge žene imaju poteškoća sa umrežavanjem, smatrajući da je izveštačeno, manipulativno ili političko – ili jednostavno nije prirodni deo njihove ličnosti. Ali mreže koje vam olako dolaze nisu nužno i najkorisnije.

Ženama je potrebna mreža onih koji ih podržavaju, uključujući mentore, koučeve i sponzore. To može pomoći da žene lideri steknu jasno razumevanje mreže koju imaju, u poređenju sa mrežom koja im je potrebna. Novi odnosi i nove veze mogu biti izgrađene kako na kratke, tako i na duge staze.

Kako upravljati svojim šefom: Usmerite sopstvenu karijeru