Sve veći broj organizacija prelazi na okruženja rada na daljinu, bilo u doglednoj budućnosti, ili za stalno. Budući da lideri upravljaju ovim modifikacijama, važno je znati kako pomoći zaposlenima uspomoć okruženja rada na daljinu koje pruža podršku visokim nivoima produktivnosti i angažovanja – bilo da tek počinju sa radom na daljinu ili su to radili već neko vreme.

Kako vodite tim na daljinu?

Dobro mesto za početak je proveravanje i analiza da li će okruženje rada na daljinu omogućiti da zaposleni postigne kratkoročan i dugoročan uspeh. Perspektiva sa strane lidera, kao i satrane zaposlenih može otkriti koji će faktori udaljenosti podržati zaposlenoh i bilo koje nedostatke koje je potrebno adresirati kako bi se osigurao pozitivan ishod ili poboljšalo postojeće angađovanje. Sledeći spisak za zaposlene koji rade od kuće će vam posluđiti kao vodič za promišljenu i temeljnu diskusiju.

Fizičko okruženje

 • Da li zaposleni ima dovoljno prostora da radi uz adekvatan komfor i ergonomiju?
 • Da li radni prostor omogućava privatnost i nema faktora koji bi mogli da podrivaju koncentraciju i pažnju?
 • Da lio zaposleni rasolaže sa dovoljno prostora za zalihe, materijale i/ili radnu opremu?
 • Da li je radni prostor prošao proveru bezbednosti?
 • Da li je radno okrućenje sigurno i postavljeno tako da se ibegnu nezgode?

Tehnologija

 • Da li zaposleni ima alate, opremu, tehnologiju, resurse, itd. da obavlja svoj posao i sarađuje sa drugima?
 • Da li zaposleni ima adektvatnu i pouzdanu vezu ka internetu?
 • Da li su IT bezbednost i protokoli sprovedeni?
 • Da li zaposleni razume procese i procedure da održava kompanijeske podatke i resurse bezbednim?
 • Da li su antivirus alati aktivni i osveženi?

Radni procesi

 • Da li je zaposleni pročitao i da li razume organizacione politike koje se odnose na rad na daljinu?
 • Da li su zaposlenom jasne specifične poslovne uloge, odgovornosti i očekivanja u okruženju rada na daljinu?
 • Da li su zaposlenom jasno radno vremei ravnoteža između poslovnog i privatnog?
 • Da li zaposleni razume obaveze i posvećen je krajnjim ciljevima, merenjima i zahtevima?
 • Da li je zaposlenom jasno kako i kada da raportira o poslovnim rezultatima i produktivnosti?

Angažovanost i moral

 • Koje brige ili bojazni zaposleni ima i da li je to moguće adresirati?
 • Šta zaposleni doživljava kao pozitivne aspekte rada na daljinu?
 • Da li je zaposlenom jasno kako i kada da komunicira s aliderom i drugim članovima tima?
 • Da li zaposleni razume koga da obavesti koliko mu je potrebna pomoć?

Vodite i angažujte svoj tim na daljinu uspomoć spiska šta sve treba da pripremite

Dinamika radnog okruženja se rapidno menja i rad na daljinu će biti kritični element budućnosti poslovanja. Organizacije i lideri koji su naprednog razmišljanja orijentisanog na budućnost i preduzimaju korake da optimizuju okruženje rada na daljinu mogu sprovesti održive strategije za talente.