Većina uspešnih organizacija ohrabruje i smatra dobrodošlom otvorenu diskusiju mišljenja i ideja. Među različitim grupama zaposlenih, neminovno je da će biti različitih mišljenja, što se inicijalno može činiti kao prepreka koju organizacije moraju prevazići. Suprotno tome, te razlike imaju potencijal da podignu organizacije na sledeći nivo učinka ostvarivanjem win-win situacija. Konflikt je prirodan i može biti produktivan. Daleko važnije od samog postojanja konflikta jeste kako se sa tim konfliktom izlazi na kraj.

Dakle, kako konflikt može biti razrešen tako da timovi ili organizacija budu produktivni i uspešni? Kako se može napraviti win-win situacija? Ključ je prebacivanje fokusa sa uzajamnog poražavanja na poražavanje izazova na takav način da svi imaju pogodnosti, i tako da svi pobede. Neophodno je razviti odnos poverenja.

Kako doći do win-win situacija u poslovanju kada se nosimo sa konfliktom

1. Ukoliko konflikt postoji, konstatujte to

Iako ovaj korak može biti težak, priznavanje konflikta će inspirisati osećaj olakšanja. Kada pojedinci zajedno dele posvećenost poslu u pravcu unapred dogovorenih rešenja, oni postaju partneri u tom procesu.

2. Pronađite zajedničko tle među uključenim stranama

Sagledajte konflikt iz perspektive organizacionih ciljeva. Šta je vizija koja ujedinjava pojedince uprkos njihovim nedostacima? Ukoliko bi se svi posvetili organizacionim ciljevima i mogli da pronađu zajednički teren, trebalo bi da budu voljni da adresiraju bilo koje pitanje koje preti njihovom postizanje tih ciljeva.

3. Shvatite sve strane problema

Sticanje razumevanja ne znači ostvarivanje slaganja. Jedna osoba ne mora da se složi sa različitom tačkom gledišta kako bi razumela drugu perspektivu. Svrha ovog koraka jeste da se dobiju informacije koje su vam potrebne kako biste bili kadri da se stavite u situaciju druge osobe, pokušate da obuhvatite i razumete njenu tačku gledišta.

4. Napadajte problem, ne jedni druge

Kada su pojedinci napadnuti, umesto da se napada problem pred nama, svi su na gubitku. Naučiti kako se suočiti sa problemima će stvoriti okruženje za dvosmerni dijalog i razrešavanje konflikta. Rezultiraće time da timovi funkcionišu na višem nivou. Cilj je stići do kolaborativnog rešenja koje omogućava svakoj strani uključenoj u konflikt da postigne individualne i timske ciljeve bez ugrožavanja bilo čijih ličnih vrednosti.

5. Napravite akcioni plan

Poslednji korak u ovom procesu jeste navesti za šta je svaka od strana odgovorna i kako će ispuniti te obaveze. Ovaj akcioni plan bi trebalo da bude formulisan napismeno tako da je svaka strana u mogućnosti da bude odgovorna za svoje delove plana.

Kako bi ovaj proces izgledao ukoliko bi se odigrao tokom timskog sastanka?

Biće potrebno da članovi tima koji učestvuju na sastanku naprave listu trenutnih izazova ili konflikata koji postoje unutar vaše organizacije – to bi trebalo da budu problemi koji bi, ukoliko se prevaziđu, unapredili opšti učinak organizacije.

Nakon što se ova lista napravi, biće potrebno da dodelite prioritete konfliktima – koji su najvišeg prioriteta, a koji su niže na skali. Nakon što ste uspostavili svoje prioritete, postavite sledeća pitanja:

1. Ko su uključene strane? (konstatujte konflikt)
2. Šta je zajednički teren? (složite se oko zajedničkih elemenata)
3. Koje je gledište svake od strana (potrudite se da razumete sve strane problema)
4. Šta su potencijalna rešenja koja bi pogodovala svima koji su uključeni? (napadnite izazov, ne ljude)
5. Šta treba da uradimo da bismo postigli svoje ciljeve? (Napravite konkretan, vremenski definisan akcioni plan.)

Zapamtite, konflikt može biti koristan kao win-win situacija. Težite da usvojite konflikt na pozitivan način i pravićete win-win partnerstva koja pogoduju svima.

Vrhunski timovi nisu samo zasluga jakog lidera