Po definiciji, strateška agilnost je sposobnost organizacije da sagleda preokrete u okviru biznisa, kao i eksterno – u poslovnom okruženju u kome operiše. Strateška agilnost znači ostati kompetitivan prepoznavanjem i kapitalizovanjem prilika, kao i identifikovanjem potencijalnih pretnji i njihovo prevazilaženje, ili prevencija da se uopšte ne materijaliziju. Razvijena strateška agilnost će liderima pružiti kompetentnost da prepoznaju promene na tržištu koje bi mogle biti dobre ili loše za biznis, te ih brzo implementiraju, ili reaguju na nove ideje.

Kako izgleda strateška agilnost?

Biti strateški agilan znači biti prvi na potezu, ili brzo pratiti, kada je reč o stvaranju novih usluga, proizvoda i ponuda ka eksternim ili internim kupcima i klijentima. Lideri sa strateškom agilnošću mogu uvideti i reagovati na promene brže nego rivali ili novi igrači. To im omogućava da održe rast i profitabilnost učinka za biznis. Agilni lideri anticipiraju i nose se sa nestabilnošću, neizvesnošću, kompleksnošću i nejasnoćama. Slično tome, oni su odvažni i voljni da preduzimaju proračunate rizike, prave krupne uloge dolazeći do prilika, te aktivno oblikuju budućnost. Za agilne lidere je važno da tragaju i identifikuju nadolazeće prilike, kao i da ih proaktivno razvijaju i stvaraju.

Svaka organizacija prolazi kroz cikluse kada je agilna, brza i mudra po pitanju punog korišćenja jakih strana i ranjivih tačaka. Ipak, kada se lideri ili tržišne okolnosti promene, neke kompanije se nađu zatečene i završe gubeći udeo u tržištu, ideći putem smanjenja margina, a ponekada i odumiru. Na primer, General Electric je bio industrijski lider decenijama, a zatim se našao u izazovnim vremenima. Microsoft je dominirao tehnološkom industrijom i suočio se sa nekoliko izazova koji su postavili igrači poput Google. Pogledajte poslednje vesti o finansijskim tržištima i uočićete organizacije i industrije koje prolaze kroz okruženje puno preokreta.

Kako možete poboljšati svoju stratešku agilnost?

Da biste poboljšali svoju stratešku agilnost, usvojite i radite na usvajanju i izgradnji ponašanja koja se odnose na sledeće najvažnije 4 komponente agilnosti koje su od najviše važnosti u poslovnom svetu.

Anticipiranje

 • Preusmerite svoj fokus i počnite da sagledavate i izvan neposrednog stanja biznisa.
 • Konzistentno pratite ili revidirajte potrebe vaših internih i eksternih kupaca i šta bi im moglo biti potrebno u budućnosti.

Razvoj osećaja

 • Proveravajte puls tržišnih uslova i industrijskih promena i snaga koje mogu uticati na vaše poslovanje ili potrebe kupaca.
 • Posmatrajte trendove i anomalije koje možete videti u vašem radnom okruženju, među vašim kupcima i unutar industrije.
 • Izvucite obrasce koji se javljaju u podacima i objektivno analizirajte informacije koje dobijate.

Reagovanje

 • Odgovorite na potrebe kupaca (internih ili eksternih) brže nego vaši konkurenti.
 • Donosite odluke brzo i efikasno.
 • Anticipirajte moguće scenarije i odredite rezervne planove ukoliko je potrebno.

Prilagođavanje

 • Budite fleksibilni i otvoreni da preuredite poslovne procese i procedure kako se javljaju novi zahtevi tržišta ili kako se poslovanje menja.
 • Unapredite svoju organizacionu agilnost. Dođite do pozicije da prilagođavate svoju organizacionu strukturu ili okruženje kako biste se nosili sa evolucijom tržišta koje služite.

Lične kompetence za stratešku agilnost

Kompetence se sastoje od veština, atributa i znanja koja vam omogućavaju da reagujete ili delate efektivno. Lideri sa kompetencama strateške agilnosti će imati sposobnost da anticipiraju i odgovore na promene ili probleme kada se jave. U nastavku su navedene tri kompetence koje će, nakon što ih razvijete i ojačate, podupreti vašu stratešku agilnost.

Navigacija kroz promenu

Promena može prouzrokovati preokret, poteškoće i nove ili neočekivane izazove. Oni pojedinci i lideri koji mogu uspešno asimilovati i navigirati kroz promene su kadri da kapitalizuju na pogodnostima i prilikama koje se javljaju kada je promena potrebna. Da biste bili strateški agilniji,

 • Budite voljni da usvojite i podržite promenu.
 • Budite nosilac promene.
 • Imajte u vidu krajnji cilj i željeni ishod koji promena podstiče.

Strateško razmišljanje

Strateško razmišljanje znači imati širu perspektivu o vašem poslu, biti svestan šta ga oblikuje i proniknuti u to kako možete da pojačate svoje rezultate. Svoju stratešku agilnost možete unaprediti tako što:

 • Izađete iz operativnog mentalnog sklopa i odstupite iz akcija svakodnevice.
 • Koristite moć opservacije da osetite trendove koji niču, što će vam omogućiti da doprineste unikatnom i smislenom vrednošću.
 • Odredite sile na snazi koje bi mogle omogućiti ili podriti vaše napredovanje.
 • Planirate pravac akcije i sprovodite u skladu sa time.
 • Usaglasite sopstvene planove i strategije sa širom organizacionom strategijom.

Lagodnost sa rizicima

Rizici mogu izazvati mnoštvo emocija, ali rizik ujedno predstavlja neiskorišćenu priliku. Ukoliko želite da razvijete svoju stratešku agilnost, potrebno je da steknete sposobnost da uvidite rizik, proračunate rizik i odlučite koju odgovarajuću akciju preduzeti u odnosu na rizik. Rizikom treba upravljati, umesto da ga se plašite.

 • Ostavite emocije po strani kako biste jasnije sagledali situaciju.
 • sagledajte rizik takav kakav jeste.
 • Gledajte na rizik kao na još jednu promišljenu tačku odluke da li da nastavite ili ne.
 • Shvatite sopstveni pogled na rizik i kako se on prepliće sa vašim odlukama. Da li izbegavate rizike, neutralni ste, ili težite rizicima? To će vam pomoći da upravljate znajući kada da usvojite ili sprečite rizik.

Poslovna strategija do 2025. – novi pristup strateškog mišljenja