Analiza konkurencije je nacrt poslovne strategije i kako se ona odnosi na konkurenciju. Svrha koju ima analiza konkurencije jeste da odredi jake i slabe strane konkurenata na vašem tržištu, strategije koje će vam obezbediti distinktivnu prednost, barijere koje mogu biti razvijene kako bi se konkurencija sprečila da uđe na vaše tržište i bilo koje slabosti koje mogu da budu iskorišćene unutar ciklusa razvoja proizvoda.

Prvi korak kada se izvodi analiza konkurencije jeste identifikovati trenutnu i potencijalnu konkurenciju. U suštini postoje dva načina kako možete identifikovati konkurente. Prvi je da sagledate tržište sa tačke gledišta kupaca i grupišete svoje konkurente po stepenu do koga zauzimaju novac kupaca. Drugi metod jeste grupisati konkurente prema njihovim različitim konkurentnim strategijama, tako da možete razumeti šta ih motiviše.

Nakon što ste grupisali svoje konkurente, možete početi da analizirate njihove strategije kako biste identifikovali oblasti u kojima su najranjiviji. To se može uraditi putem ispitivanja jakih i slabih strana vaših konkurenata. Jake i slabe strane konkurenata su obično zasnovane na prisustvu i odsustvu ključnih sredstava i veština koje su potrebne da se takmiči na tržištu.

Da biste odredili šta tačno definiše ključno sredstvo ili veštinu unutar određene industrije, Dejvid A. Aker u svojoj knjizi Developing Business Strategies sugeriše da koncentrišete svoj trud u 4 oblasti:

  • Razlozi za uspeh, kao i neuspeh, firmi
  • Primarni motivatori kupaca
  • Glavne komponente troškova
  • Barijere u industrijskoj mobilnosti

Prema teoriji, učinak kompanije u okviru nekog tržišta je direktno povezan sa posedovanjem ključnih sredstava i veština. Stoga, analiza jakih performera bi trebalo da otkrije uzroke iza tako uspešnih rezultata. Ova analiza bi, u konjukciji sa ispitivanjem neuspešnih kompanija i razloga u pozadini njihovog neuspeha, trebalo da pruži dobru ideju koja tačno ključna sredstva i veštine su potrebni da se bude uspešan unutar zadate industrije i tržišnog segmenta.

Pored analize vaših konkurenata, takođe će biti potrebno da napravite marketing strategiju koja će generisati sredstva ili veštine kojima konkurenti ne raspolažu, što će vam pružiti distinktivnu i istrajnu prednost nad konkurencijom. Budući da se kompetitivne prednosti razvijaju iz ključnih sredstava i veština, trebalo bi da sastavite matricu kompetitivnih snaga. Ovo je skala koja navodi sve vaše glavne konkurente ili strateške grupe prema njihovim primenljivim sredstvima i veštinama, te gde se vaša kompanija nalazi na toj skali.

Analiza konkurencije: Napravite matricu kompetitivnih snaga

Da biste sastavili matricu kompetitivnih snaga, navedite sva ključna sredstva i veštine duž leve margine na parčetu papira. Na vrhu, ispišite naslove za dve kolone: “slabosti” i “snage”. U svakoj kategoriji sredstava ili veština, postavite sve konkurente koji imaju slabosti u toj pojedinačnoj kategoriji u kolonu slabosti, a sve one koji imaju snage u toj pojedinoj kategoriji, u kolonu snage. Nakon što završite, bićete u stanju da odredite gde tačno vi stojite u odnosu na druge firme koje se takmiče u vašoj industriji.

Kada ste ustanovili ključna sredstva i veštine neophodne da se uspe u ovom biznisu i definisali ste vaše distinktivne kompetitivne prednosti, potrebno je da ih komunicirate u strateškom obliku koji će privući tržišni udeo, a takođe ga i odbraniti. Kompetitivne strategije obično spadaju u neku od sledećih 5 oblasti:

  1. Proizvod
  2. Distributcija
  3. Cenovna politika
  4. Promocija
  5. Oglašavanje

Mnogi faktori koji vode u formiranje strategije bi trebalo da budu naglašeni u okviru marketing strategije. Strategija se primarno razvija oko uspostavljanja tačke ulaska u životnom ciklusu proizvoda i istrajnoj kompetitivnoj prednosti. To obuhvata definisanje elemenata koji će vaš proizvod ili uslugu izdvojiti i istaći u odnosu na vaše konkurente ili strateške grupe. Potrebno je da jasno uspostavite ovu kompetitivnu prednost, tako da onaj ko čita vaš biznis plan razume ne samo kako ćete ostvariti svoje ciljeve, već i kako će funkcionisati vaša strategija.

Marketing sadržajima i SEO: Unapredite rangiranje u pretragama