Korporativno strateško planiranje je objedinjeni pristup kompanije na nivou poslovnih jedinica i korporacije, za razvijanje strateških planova u cilju ostvarivanja dugoročne vizije. Proces obuhvata definisanje korporativnih strateških ciljeva i namera na vrhu, a zatim kaskadiranje kroz svaki nivo organizacije. Mnoge organizacije pogrešno smatraju godišlji proces budžetiranja za korporativno planiranje. Korporativno strateško planiranje treba da se odigra prvo, a godišnje budžetiranje bi trebalo da bude vođeno strategijom, a ne budžetskom potrošnjom u odnosu na prošlu godinu.

Zašto je važna korporativna strategija?

Korporativna strategija može fokusirati svakog zaposlenog i resurs u kompaniji na iste ciljeve, i teži da ih sve uposli i koristi efikasno. Svima zaposlenima pruža skup smernica koje mogu koristiti u svom svakodnevnom radu kako bi se kretali u pravcu tačno određenih ciljeva, što promoviše viziju i misiju kompanije. Planiranje na korporativnom nivou takođe može povećati efikasnost unutar organizacije i pomoći da se identifikuju uska grla ili bolne tačke koje do tada nisu bile uočene.

Korporativna strategija liderima i zaposlenima daje ideje koje mogu koristiti za unapređenje distinktivnih aktivnosti (procesa i operacija) koje kreiraju kompetitivnu prednost. Strategija takođe može pomoći rukovodiocima da zaštite kompaniju da ne ulazi u prilike koje su irelevantne ili iziskuju previsoke troškove.

Koji se koraci podrazumevaju za strateško korporativno planiranje?

Korporativno strateško planiranje počinje razjašnjavanjem vizije i misije organizacije i oblasti u kojoj biznis odlučuje da se takmiči. Razjašnjavanje pozicije organizacije će vam pomoći da razvijete efektivan okvir za strateško planiranje.

1) Kompetitivna analiza

Kompetitivnu analizu je neophodno sprovesti kako bi se razumeli trendovi koji mogu da utiču na uspeh vaše strategije. Uobičajeni faktori koji bi mogli biti analizirani obuhvataju političke, zakonske, društvene, tehnološke, kao i okolnosti životne sredine. Mogu postojati i drugi faktori koje biste želeli da razmotrite, a koji su relevantni za vaš biznis i industriju.

2) Strateški ciljevi i prioriteti

Nakon što ste dovršili kompetitivnu analizu, tim lidera korporacije će postaviti krovne strateške ciljeve i prioritete za organizaciju.

Nakon što su strateški ciljevi i prioriteti finalizirani, svaka poslovna jedinica treba da definiše svoje strateške ciljeve i planove na temu kako može doprineti opštem pravcu kompanije. To uključuje ne samo ono što treba postići, već i kako će to biti postignuto – uključujući tu i planove višeg nivoa, budžete, ljudske resurse, itd.

3) Komunikacija

Nakon što su poslovne jedinice postavile planove i direktive, informacije treba komunicirati i podeliti sa liderima unutar poslovnih jedinica, tako da prioriteti i planovi mogu biti usaglašeni i integrisani unutar jedinstvenog budžeta.

Šta je strateško biznis planiranje?

Na nivou korporacije, firma razvija portfolio biznisa u kojima želi da se takmiči. Ovo je opšta analiza kompetitivnih i suštinskih mogućnosti biznisa, te kako svaki biznis doprinosi krovnim korporativnim ciljevima. Uz podršku procesa korporativnog strateškog biznis planiranja, ovi biznisi se zatim uspostavljaju, sponzorišu i daje im se podrška poslovnih jedinica na operativnom nivou.

Vrste korporativne strategije

Kada razmatrate vrste korporativne strategije, važno je da razmislite o matrici pozicioniranja koja daje pregled izvora kompetitivne prednosti, kao i prostora u kome se biznis takmiči (tržišta, geografija, veličina, itd.).

1: Strategija niskih troškova

Ova vrsta strategije podrazumeva da je vaš izvor prednosti isključivo takmičenje u pogledu troškova, te da pružate usluge ili proizvode po niskoj ceni. Sa ovom strategijom, organizacija mora iskoristiti sve izvore troškovnih prednosti. To obuhvata stavke poput:

  • Volumen
  • Ekonomija razmere
  • Ulazni troškovi
  • Operativna izuzetnost kako bi se troškovi dalje smanjivali

Ova vrsta strategije zahteva da se organizacija takmiči u širem smislu (tržišta, geografija, veličina).

2: Strategija diferencijacije

U strategiji diferencijacije, fokus je na takmičenju putem unikatnosti ili distinktivnog razlikovanja u vašoj industriji. Strategija diferencijacije pruža proizvod ili uslugu u niši tržišta gde kupci uviđaju značaj ponude i voljni su da plate premijum cenu. Premda ova strategija i dalje ima širok fokus na to kako i gde se takmiči (tržišta, geografija, veličina), opslužuje kupce na diferenciran način. Diferencijacija može obuhvatati faktore kao što su:

  • Tehnička superiornost
  • Prilagodljivost
  • Inovacija
  • Proizvodi ili usluge koje je teško kopirati
  • Korisnički servis

3: Segmentisana strategija

Segmentisana strategija je karakteristična kada ste se već jasno izdvojili od konkurencije. Prostor u kome se takmičite ima uzak fokus. Uslužujete tačno određenu grupu kupaca sa specijaliziranim potrebama. U ovom prostoru, postoji malo alternativa za proizvod ili uslugu koji mogu biti ponuđeni. Premda može biti slučaj da ne raspolažete volumenom kupaca, profitne margine su uglavnom veće usled nedostatka alternative.

Za svaku organizaciju je važno da razume gde se trenutno nalazi u matrici strateške pozicije i gde želi da bude.

U čemu je razlika između korporativne strategije i biznis strategije?

Korporativna strategija obuhvata planove koje veće preduzeće mora oformiti kada se sastoji od više manjih biznisa ili entiteta. Na primer, može biti potrebno da poslovna jedinica ispita faktore koji su unikatni za industriju ili kompetitivno okruženje koje se fundamentalno razlikuje u odnosu na korporaciju.

Kako velika kompanija, ili grupa, preduzima sve više akvizicija, mora sarađivati sa odgovarajućim biznisima kako bi sprovela korporativno strateško planiranje, napravila biznis strategiju i plan koji je jedinstven za svaki od njih i ostvarivala kompetitivnu prednost kroz njihove proizvode, usluge i tržišta.

Strateški razmišljamo manje nego ikada