Strateški principi su fundamentalna pravila i smernice koje služe kao osnova za rezonovanje i donošenje odluka po pitanju dugoročnog pravca svake kompanije. Kada se koriste ispravno, principi poslovne strategije pomažu organizacijama da rastu i ostvaruju kompetitivnu prednost na tržištu. Principi poslovne strategije pomažu rukovodiocima da odluče gde da se takmiče (tržišta, geografije i proizvodi), te kako se takmiče (vođstvo u cenama, zadovoljstvo korisnika ili performanse proizvoda).

Strateški princip diferencijacije, na primer, sugeriše da se biznisi koji ponude unikatne usluge ili posebne proizvode koji odgovaraju na potrebe kupaca ističu na tržištu i nameću premijum cenu. Ovaj strateški princip omogućava organizacijama da stvaraju više vrednosti i prevaziđu rivale i konkurente.

Principi poslovne strategije

Neki lideri biznisa veruju u princip poslovne strategije “prvi na potezu“. Ovaj princip sugeriše da ukoliko firma može biti inovativna i uvesti nova rešenja i usluge, ona će ostvariti superiorne rezultate. Ipak, neki poslovni lideri veruju da prvi na potezu obično podbace, a oni koji su brzi pratioci će na kraju steći kompetitivnu prednost. Razumevanje šta su fundamentalni principi poslovne strategije pomaže liderima da formulišu akcije, inicijative i prioritete koji osiguravaju dugoročni održivi uspeh.

Šta podrazumevamo pod poslovnom strategijom?

Poslovna strategija je u suštini plan do pobede! Odgovornost je poslovnih lidera da formulišu plan akcije i definišu šta pobeda podrazumeva za njihovu liniju biznisa. Dublje značenje poslovne strategije se sastoji od dodatnih elementa. Na primer: Ostvarivanje dugoročnog uspeha korišćenjem novih izvora kompetitivne prednosti, istovremeno predviđajući preokrete, prilike i promene u ekonomiji dok oblikujete strategiju vašeg biznisa. Poslovna strategija takođe znači razvoj inovativnih rešenja koja pomažu kupcima da reše probleme i kreiraju vrednost omogućavajući pritom vašoj organizaciji da raste i ostvari superiorni povrat na investicije.

Koji su ključni elementi strateškog plana?

Dobar strateški plan treba da obuhvati sledeće elemente:

1) Opšta misija, vizija i lista vrednosti kompanije

Izuzetno uspešne organizacije imaju zvezdu vodilju oko koje grade strategiju. To pomaže da ljudi dobiju polet i daje im osećaj svrhe i jasnosti o opštem pravcu i principima koji rukovode kompanijom.

2) Jasni ciljevi i ishodi koje treba postići

Nakon što ste identifikovali svrhu i viziju organizacije, liderima kompanije ili liderima ključnih funkcija su potrebni konkretni i jasni ciljevi kako bi ostvarili stratešku agendu.

3) Odgovarajuća merenja ili indikatori koji se koriste da bi se pratio napredak

Definisanje jasnih ciljeva samo po sebi nije dovoljno da bi se osigurao dugoročni održivi uspeh. Esencijalno je da lideri budu konkretni po pitanju merenja efektivnosti kako bi se pratio napredak.

4) Jasno identifikovani kupci i tržišni segmenti

Dobre strategije se fokusiraju na kupca. Ipak, preveliki broj organizacija pokušava da bude sve svim ljudima. Izuzetno uspešne organizacije se fokusiraju na kupce ili nove kupce koji će biti odlučujući za budući rast i prilike.

5) Unikatna ponuda vrednosti

Strateške organizacije su jako svesne kako dodaju na vrednosti i doprinose ekonomskom uspehu ključnih kupaca i stejkholdera. Organizacije stvaraju trajnu povezanost i lojalne kupce kada klijenti i kupci veruju u njihova obećanja da im pomognu da uspeju.

6) Način kako diferencirate biznis da bi se istakao na tržištu

Diferencijacija se nalazi u samoj srži strategije. Svako ko je povezan sa biznisom, uključujući dobavljače, konkurente i kupce (pogotovo buduće kupce) treba da bude svestan stvari koje ga izdvajaju. Diferencijacija smanjuje percepciju “jednoličnosti”. Jednoličnost teži da proizvode i usluge biznisa svede na robu, što zahteva da se kompanija takmiči samo na osnovu cene. Ovo dodatno otežava da se ostvari superioran povrat na investicije.

7) Svest o prilikama i pretnjama u spoljnom poslovnom okruženju

Biznisi posluju u dinamičnom i promenljivom svetu. Organizacije koje prepozanju i adaptiraju se na izazove, te uočavaju nove prilike, će biti bolje opremljene d održavaju kompetitivnu prednost nad svojim rivalima koji su spori da sagledaju preokrete u okruženju.

8) Temeljna procena jakih strana i kompetencija, kao i slabih tačaka

Promene u okruženju u kombinaciji sa konkurencijom znače da se kompanija mora iznova osmisliti, razviti nove kompetence i restruktuirati način na koji vodi operacije. To znači da lideri moraju biti otvoreni za promene i spremni da se odreknu praksi koje su možda dobro funkcionisale u prošlosti, ali neće funkcionisati u budućnosti.

9) Akcioni plan sa odgovarajućim akcijama, inicijativama i vremenskkim rokovima koji je komuniciran, shvaćen i prihvaćen od strane članova organizacije

Na kraju krajeva, strategija je posao svakog zaposlenog. Svako u organizaciji treba da razume plan igre. Zatim, imajući jasan pregled, svako treba da zna kako može da doprinese i ima lični plan koji je usklađen sa pravcem u kome se poslovanje kreće.

10) Mehanizam koji liderima omogućava da se periodično sastaju, diskutuju nove uvide i prilagode strateški plan

Dobra strategija zahteva više od dobrih alata, koncepata i veština. Srž dobre strategije je konverzacija i razmena ideja. Strategija je fluidni proces, a liderima na svim nivoima su potrebne prilike da diskutuju modifikacije i dodatke strateškom planu. Naravno, lideri treba da odvoje vreme na redovnoj bazi da se sastanu, podele svoje misli i postaraju se da kompanija bude održiva i relevantna u budućnosti.

Ovih deset elemenata definiše suštinu visoko efektivne poslovne strategije.

Strateška perspektiva u okruženju kratkoročnog razmišljanja