Strategije poslovnih promena, poznate takođe i kao strategije upravljanja promenama, jesu akcioni planovi koji pomažu organizacijama da se transfromišu, evoluiraju i prilagode promenama, prilikama i preokretima koji će se najverovatnije odigrati u budućnosti. Principi strategije poslovnih promena se fokusiraju na veštine i kompetencije koje su neophodne da bi se skeniralo poslovno okruženje, detektovale prilike i ranjive tačke, formulisao jasan akcioni plan i isti uspešno sproveo.

Šta je strategija poslovnih promena?

U današnjem svetu – gde tehnološke preference kupaca, kao i politički, ekonomski i društveni faktori, imaju uticaja na poslovno okruženje – za organizacije je vitalno da budu agilne kako bi kapitalizovale na prilikama i izbegle pretnje. Mnogi ljudi se boje promena. Strategije poslovnih promena teže da olakšaju ovu nelagodnost tako što kompanijama pružaju plan koji će im pomoći da dobro posluju tokom krucijalnih tranzicija.

Promena je vitalna za organizacije kako bi ostale kompetitivne na tržištu i ostvarivale rast. Iz tog razloga je integrisanje strategije poslovnih promena suštinsko da bi se na odgovarajuć način pripremili lideri i njihovi zaposleni za ono što ih čeka.

Biznisi moraju izlaziti na kraj sa neprestanim cilkusom promena. Jedan od ključeva uspeha u poslovanju jeste sposobnost prilagoditi se na promenu, ili biti onaj koji pravi preokrete i kreira promene u svoju korist. Postoje brojne promenljive i faktori u poslovnom okruženju koje utiču na potrebu organizacije za promenom. To znači da uvek imate pred sobom izbor: možete reagovati na promenu koja vam je nametnuta, ili možete biti proaktivni i oblikovati promenu koja dolazi.

Koji faktori utiču na strategije poslovne promene?

Postoji veliki broj faktora koji navode lidere da usvoje strategije za implementiranje promena:

Interne promene u strukturi

Tranzicije kao što su spajanja i akvizicije, ili pak ekspanzije, zahtevaju da kompanije iznova usaglase svoje strategije i misije. To bi moglo obuhvatati promene u redovima menadžmenta i/ili spajanje određenih odeljenja kako bi se omogućilo da biznis bolje izlazi u susret potrebama klijenata i zahtevima tržišta.

Konkurencija

Organizacije ne žele da ih konkurenti prevaziđu, bez obzira na svoj oblik ili razmeru. To bi mogli biti postojeći rivali, konkurenti koji se tek pojavljuju, ili inteligentna zamena za vaš proizvod ili uslugu. U ekonomskom okruženju koje se razvija, ne bi trebalo da iznenađuje da se biznisi ponekada odlučuju da restruktuirju svoj brend, vrednosti, ili proizvode, a ponekada prave dramatične promene u svojoj industriji. Kako se menjaju rešenja konkurenata, morate se menjati i vi. Ovo je jedini način da sačuvate održivu kompetitivnu prednost, a to može zahtevati zaokrete u fokusu, poput kreiranja novih ili inovativnih koncepata, procesa, ili partnerstava.

Društvo i kultura

Potrebe, ukus i problemi kupaca su u konstantnom kretanju. Morate biti svesni ovih promena i spremni da se razvijete i osmislite ispočetka kako biste iskoristili prilike i izbegli neželjene rizike. Svaka vrsta organizacije treba da bude dovoljno fleksibilna i agilna kako bi pivotirala i preokrenula pravac da postigne ishode koje želi.

Tehnologija

Kako se tehnologija kontinuirano unapređuje i širi, vaša kompanija mora držati korak sa novim razvojem koji može da unapredi vaše sisteme, procese, komunikacije, proizvode i usluge. Organizacije kadre za promene su radoznale i rado usvajaju učenje, eksperimentisanje i rast. Da bi bile uspešne, organizacije treba da preuzimaju pametne rizike dok grade i kreiraju budućnost.

Kojih 5 pristupa će ubrzati sprovođenje poslovnih promena?

Postoji nekoliko strategija poslovnih promena koje lideri mogu utilizovati ne bi li optimizovali raspoređivanje resursa, navigirali i upravljali promenama efektivno, te realistično okrenuli svoj biznis u željenom pravcu dok prolaze kroz poslovne promene:

1. Sastanci za usaglašavanje

U svojoj srži, strategije upravljanja poslovnim promenama su u potpunosti stvar konverzacija. Uspeh zavisi od toga da okupite odgovarajuće ljude da istražuju izazove i probleme, kao i prilike i prednosti. Ove sesije omogućavaju liderima kompanije, ili timovima u okviru bilo koje funkcije ili nivoa biznisa, da postavljaju prioritete, biraju inicjative kojima će se baviti, te stvaraju narative o budućem pravcu koji mogu biti prevedeni i kaskadirani širom poslovanja. Inicijalno planiranje, ili “ugrubo uokviravanje” akcionog plana započinje ovde. Jednom kada započnete, tim za strategiju poslovnih promena će biti odgovoran za dovršavanje posla i pribavljanje i osiguravanje neophodnih resursa i sredstava. Svakih 6 meseci, sastanak za osvežavanje će biti neophodan kako bi se tim ponovo usaglasio i napravile korekcije pravca po potrebi.

2. Forum za rezultate

Prateći deo za neizbežne sastanke usaglašavanja koji postavlja pravac kompanije jeste i nešto što zovemo “forum za rezultate”. Ovde se timovi za strategiju poslovnih promena drže odgovornim za napredovanje, a tu se identifikuju i beleže prepreke i reakcije, kako bi se osigurao održivi uspeh ključnih inicijativa i specifičnih projekata. Ovi forumi imaju za cilj da podstaknu konstruktivne razgovore koji mogu biti od pomoći, a takođe i pruže neophodan nadzor da se realizuju željeni ishodi, željnom dinamikom.

Forum za rezultate je savršeno mesto da diskutujete brutalne činjenice i surove realnosti. Pruža put kako obaviti hrabre razgovore o inicijativama promena koje treba ubrzati, te diskutovati koja je podrška potrebna da bi se to izvelo. Forum takođe pruža priliku da se odluči ima li smisla “povući kočnicu” na nekoj inicijativi, ili čak obustaviti izvestan posao strateške promene ukoliko se više ne uklapa u krovnu strategiju biznisa.

3. Promena kulture

Iskreno govoreći, usvajanje promena i novih poslovnih strategija zahteva drugačiji majndset, a važno je izraziti da je svaki član organizacije odgovoran da doprinese inicijativama promene i strateškoj viziji organizacije na neki način. Ovaj posao nije isključivo u domenu višeg rukovodstva biznisa.

Kako bi se uhvatio pravi zamah, svako treba da dela u pravcu promene. Svi moraju odrediti kako se i sami uklapaju i zašto su važni za biznis i njegove strategije promena. Zapravo, svako treba da promisli i mapira sopstvene planove akcije za promenu, planove koji su sinhronizovani i podržavaju organizacionu strategiju promene. Svako je rešenje za nečiji problem; svi mi imamo korisnike i stejkholdere koje opslužujemo, stoga svi treba da se promenimo, prilagodimo i transformišemo. To mora biti fenomen zastupljen širom kompanije, ugrađen u majndset svakog člana organizacije.

4. Učenje i usavršavanje

Kako bi bio uspešan sa strategijama poslovnih promena, biznis treba da omogući ljudima prilike za učenje i usavršavanje, kako bi bili u mogućnosti da razviju nove veštine i kompetencije, te da nauče kako da koriste alate i šablone koji pomažu ljudima na svim nivoima da postanu agenti strateške promene. Mnogi ljudi se po prirodi opiru promenama; vežu se za status quo i boje se rizika koji bi mogli pratiti preokret. Smernice o tome kako biti odvažniji, kreativniji, inovativniji i produktivniju pomažu ljudima da se mentalno pripreme i postanu zagovornici promene.

Ljudima je potrebno da budu podstaknuti i ohrabreni da eksperimentišu i sagledaju strategije poslovnih promena i svoje lične doprinose tim inicijativama iz perspektive “šire slike”. Svako treba da razmišlja kao investitor i odredi kada i gde može početi da preuzima proračunate rizike koji će mu pomoći da transformiše i unapredi organizaciju, tako da može biti izdržljivija i agilnija u dinamičnom poslovnom okruženju.

5. Ispoljavanje autoriteta

Bilo da je tome razlog sopstveni interes, nesporazum, ili niska tolerancija na promene, neki pojedinci se uporno opiru preokretima koje biznis zahteva. Ponekada, organizacije nemaju vremena da pripremaju osoblje na promene na adektvatan način.

U ovim situacijama, biznisi se često opredele da promene izvrše brzo putem strategija nametanja kao što su premeštanja ili otpuštanja. Ova strategija će vas dovesti do toga da postignete ono što je potrebno u okviru određenog vremenskog roka, ali budite obazrivi: ovaj pristup može podstaći prezrivost i gubljenje reputacije u budućnosti.

Kako komunicirate viziju svoje organizacije: Vodič za lidere