Plan operacija i menadžmenta je osmišljen da opiše kako biznis funkcioniše na redovnoj bazi. Plan operacija će naglasiti logistiku organizacije poput različitih odgovornosti menadžment tima, zaduženja dodeljena svakom odeljenju unutar kompanije, kao i neophodne kapitalne i druge troškove koji se odnose na operacije biznisa. Zapravo, u okviru plana operacija ćete razviti sledeći skup finansijskih tabela koje će biti osnovica za odeljak “Finansijske kompenente” u okviru biznis plana.

Finansijske tabele koje ćete razviti u okviru plana operacija obuhvataju:

 • Tabela operativnih troškova
 • Tabela kapitalnih potreba
 • Tabela troškova robe

Postoje dve oblasti o kojima treba voditi računa kada pravite plan operacija i menadžmenta svoje kompanije. Prva oblast je organizaciona struktura kompanije, a druga su troškovi i kapitalne potrebe vezane za kompanijske operacije.

Plan operacija i menadžmenta: Organizaciona struktura

Organizaciona struktura kompanije je esencijalni element u sastavu biznis plana budući da daje osnovu iz koje se projektuju operativni troškovi. Ovo je kritično za formulaciju finansijskih izjava, koje investitori pomno proveravaju; stoga, organizaciona struktura mora da bude dobro definisana i zasnovana na realističnim okvirima, obzirom na parametre biznisa.

Iako će se svaka kompanija razlikovati po svojoj organizacionoj strukturi, većina može biti podeljena u nekoliko širokih oblasti koje obuhvataju:

 • Marketing i prodaja (uključuje odnose sa kupcima i korisnički servis)
 • Proizvodnja (uključujući osiguravanje kvaliteta)
 • Istraživanja i razvoj
 • Administracija

Ovo su veoma široke klasifikacije i važno je imati na umu da neće svaki biznis biti podeljen na ovaj način. Zapravo, svaki biznis je drugačiji, te svaki mora biti struktuiran prema sopstvenih potrebama i ciljevima.

Četiri etape za organizovanje biznisa su:

 1. Sastavljanje liste zaduženja upotrebom najšire moguće klasifikacije
 2. Organizovanje ovih zaduženja u odeljenja koja daju efikasne linije komunikacije između osoblja i menadžmenta
 3. Određivanje vrsta osoblja koje je potrebno da se obavlja svako od zaduženja.
 4. Uspostavljanje funkcije svakog zadatka i kako će se on odnositi na ostvarivanje prihoda u okviru kompanije.

Izračunajte brojeve koji se odnose na vaše osoblje

Nakon što ste struktuirali svoj biznis, potrebno je da razmotrite svoje opšte ciljeve i broj zaposlenih koji je neophodan da se ovi ciljevi ostvare. Kako biste odredili broj zaposlenih koji će vam biti potrebni da postignete ciljeve koje ste postavili za svoj biznis, biće potrebno da primenite sledeću formulu na svako odeljenje koje ste naveli u svojoj organizacionoj strukturi: K / U = O.

U ovoj formuli, K predstavlja ukupan broj kupaca, U predstavlja ukupan broj kupaca koji može biti uslužen od strane svakog zaposlenog, a O predstavlja neophodno osoblje. Na primer, ukoliko je broj kupaca za prodaju u prvoj godini projektovan na 10.110, a na svakih 200 kupaca vam je potreban jedan zaposleni u marketingu, biće vam potreban 51 zaposleni u marketing odeljenju: 10.110 / 200 = 51.

Nakon što izračunate broj zaposlenih koji će vam biti potrebni za vašu organizaciju, treba da odredite troškove rada. Faktori koje treba razmotriti kada obračunavate troškove rada (TR) su neophodno osoblje (O) za svako odeljenje, pomnoženo sa iznosom plate zaposlenog (IP). Dakle, formula bi glasila: O * IP = TR.

Nadovezujući se na prethodno navedeni primer marketinga, troškovi rada za to odeljenje bi iznosili: 51 * 70,000 RSD = 3,570,000 RSD

Izračunajte troškove poslovanja

Nakon što ste isplanirali operacije vaše organizacije, možete razviti troškove koji se odnose na operacije biznisa. Oni se obično nazivaju troškovi poslovanja. Troškovi poslovanja se odnose na sve troškove koji se neophodni za sprovođenje operacija biznisa, izuzev troškova rada. Troškovi mogu biti podeljeni na fiksne (oni koji moraju biti isplaćeni, obično određenom dinamikom, bez obzira na obim poslovanja) i varijabilne ili polu-varijabilne (one koji se menjaju u skladu sa obimom poslovanja).

Troškovi poslovanja obučno obuhvataju sledeće:

 • Putovanja
 • Održavanje i popravke
 • Unamljivanje opreme
 • Unajmljivanje nekretnina
 • Oglašavanje & promocija
 • Kancelarijska oprema
 • Režije
 • Pakovanje & slanje
 • Porezi na dohodak i benefiti
 • Profesionalne usluge
 • Nenaplativa potraživanja
 • Osiguranje
 • Otplate pozajmica i kredita
 • Amortizacija

Kako biste razvili troškove poslovanja za tabelu troškova koja se koristi u ovom odeljku biznis plana, potrebno je da pomnožite broj zaposlenih sa troškovima koji se odnose na svakog zaposlenog. Dakle, ako BZ predstavlja broj zaposlenih, a TZ je trošak po zaposlenom, sledeća formula će biti upotrebljena za izračunavanje zbira svih troškova poslovanja (TP): TP= BZ * TZ.

Plan operacija i menadžmenta: Napravite tabelu kapitalnih potreba

Pored tabele troškova, takođe će biti potrebno da razvijete tabelu kapitalnih potreba koja predstavlja količinu novca koji je neophodan da biste kupili opremu koju ćete koristiti da uspostavite i nastavite operacije. Takođe ilustruje iznos amortizacije koju će vaša kompanija ostvariti na osnovu svih elemenata opreme kupljenih doživotno, ili na više od godinu dana.

Kako biste napravili tabelu kapitalnih potreba, prvo treba da ustanovite različite elemente u okviru biznisa koji će zahtevati kapitalne investicije. Za biznise koji pružaju usluge, kapital se obično vezuje za različite elemente opreme koja se koristi da bi se uslužili kupci.

Kapital za proizvodne kompanije se, s druge strane, zasniva na opremi koja je neophodna kako bi se proizvod proizveo. Proizvodna oprema obično spada u neku od tri kategorije: oprema za testiranje, oprema za sklapanje i oprema za pakovanje.

Imajući u vidu ove kapitalne elemente, potrebno je da odredite broj jedinica ili kupaca, u pogledu prodaje, koji svaki od elemenata opreme može adekvatno izneti. Ovo je važno budući da su kapitalne potrebe proizvod prihoda koji se ostvaruje putem prodaje jedinica. Kako bi ostvarili projekcije prodaje, biznisi obično moraju investirati novac u povećanje proizvodnje ili pružanje bolje uslugu. U okviru biznis plana, kapitalne potrebe su vezane za projektovanu prodaju.

Na primer, ukoliko je potrebna kapitalna oprema u mogućnosti da iznese potrebe za 10.000 kupaca, prema prosečnoj prodaji od 1000 dinara po svakom, to bi znosilo 10 miliona dinara prodaje, što je tačka u kojoj će biti neophodan dodatni kapital kako biste kupili još opreme ukoliko kompanija naraste preko ove tačke. To nas dovodi do još jednog faktora u okviru formule za kapitalne potrebe, a to je trošak opreme.

Ukoliko pomnožite trošak opreme sa brojem kupaca koje može iznecti u smislu prodaje, to će rezultirati kapitalnim potrebama za taj određeni element opreme. Dakle, možete koristiti formulu u kojoj su kapitalne potrebe (KP) jednake prodaji (PR) podeljenoj sa brojem kupaca (BK) koje svaki element opreme podržava, pomnoženo prosečnom prodajom (PP), što se zatim množi kapitalnim troškom (KT) elementa opreme. Imajući u vidu ove parametre, vaša formula bi izgledala ovako: KP = [(PR / BK) * PP] * KT.

Tabela kapitalnih potreba se formira dodavanjem svih vaših elemenata opreme, kako biste napravili ukupan novi kapital za tu godinu. Tokom prve godine, ukupni novi kapital je ujedno i ukupan potrebni kapital. Za svaku sledeću godinu, ukupnan potrebni kapital (UK) je zbir ukupnog novog kapitala (NK) plus ukupni kapital iz prethodne godine (PK), minus amortizacija iz prethodne godine (A). Dakle, vaša formula kojom ćete doći do ukupnog kapitala za svaku godinu i prikazati u modelu za kapitalne porebe će izgledati ovako: UK = NK + PK – A.

Imajte na umu da je amortizacija trošak koji pokazuje smanjivanje vrednosti opreme tokom njenog efektivnog trajanja. Za mnoge biznise, amortizacija je zasnovana na rasporedima koji su povezani sa trajanjem opreme. Budite pažljivi kada birate raspored koji najbolje odgovara vašem biznisu. Amortizacija je takođe osnova za umanjivanje poreza, kao i tok novca za novi kapital. Možda će biti potrebno da potražite savet od stručnjaka u ovoj oblasti.

Napravite tabelu troškova robe

Poslednja tabela koju treba napraviti u odeljku operacije i menadžment u okviru vašeg biznis plana jeste tabela troškova robe. Ova tabela se koristi samo za biznise koji proizvod stavljaju na zalihe. Za maloprodaju ili veleprodaju, trošak prodate robe – ili trošak prodaje – se odnosi na kupovinu proizvoda za preprodaju, tj. na zalihe. Proizvodi koji su prodati se unose u trošak robe kao trošak prodaje, dok oni koji nisu prodati ostaju na zalihama.

Za proizvodnu kompaniju, trošak robe jeste trošak koji kompanija napravi da bi proizvela proizvod. Ovo se obično sastoji iz tri elementa:

 1. Materijal
 2. Rad
 3. Troškovi poslovanja

Kao u maloprodaji, roba koja je prodata se izražava kao trošak robe, dok se roba koja nije prodata stavlja na zalihe. Trošak robe treba obračunati u operacijama biznisa. To je važna mera za određivanje profitabinosti kompanije u okviru izveštaja o toku gotovine i bilansu uspeha.

U bilansu uspeha, poslednja faza procesa proizvodnje jeste stavka čiji su troškovi izraženi kao trošak robe, ali važno je dokumentovati zalihe koje su još uvek u različitim fazama proizvodnog procesa, budući da one predstavljaju imovinu za kompaniju. Ovo je važno za određivanje toka gotovine i pravljenje bilansa stanja.

Tome služi tabela troškova robe. To je jedna od najkomplikovanijih tabela koju će biti potrebno da napravite za svoj biznis plan operacija i menadžmenta, ali je nezaobilazni deo za prikazivanje toka zalika kroz vaše operacije, kretanje imovine unutar kompanije i brzina kojom vaše zalihe prave obrt.

Da biste napravili tabelu troškova robe, potrebno vam je nešto više informacija osim toga koliko iznose vaši troškovi rada i materijala po jedinici. Takođe treba da znate ukupan broj jedinica prodatih u toku godine, procenat jedinica koje će biti potpuno sastavljene, procenat onih koje će biti delimično sastavljene i procenat onih koje će biti na zalihama nesastavljenih. Većina ovih brojeva će zavisiti od kapaciteta vaše opreme, kao i od sistema kontrole koji razvijete. Zajedno sa ovim faktorima, takođe treba da znate u kojoj fazi se obavlja većina posla.

Biznis model i poslovna strategija: U čemu je razlika?