Kaskadiranje strategije je proces u kome šaljete vašu organizacionu krovnu strategiju širom organizacije i stvarate potporne strategije u okviru čitavog lanca vrednosti aktivnosti u preduzeću kako biste osigurali da dođe do sprovođenja.

Ukolijko postavljate strategiju poslovne jedinice, ovo je proces u kome delite strategiju do onih koji će je operacionalizovati. Trebalo bi takođe da imate strategiju koju kaskadirate naviše kako biste omogućili višem rukovodstvu unutar organizacije da izrade i kapitalizuju strateške prilike ili zaobiđu pretnje i upravljaju rizicima.

Proces kaskadiranja služi da usaglasi svaku akciju unutar organizacije sa strateškim pravcem organizacije kao celine. Kaskadiranje strategije širom organizacije će usaglasiti izvršne ciljeve sa akcijama lidera na prvim linijama. Osim što utiče na svakodnevna poslovna zaduženja, može zahtevati modifikacije u različitim oblastima uključujući:

  • Svrhu i misiju
  • Ključne kompetencije i sposobnosti
  • Raspoređivanje sredstava
  • Raspoređivanje resursa
  • Organizacione strukture i sisteme
  • Vrednosti i uverenja
  • Pribavljanje i razvoj talenata

Ukoliko vaša organizacija ima svega nekoliko nivoa, može biti relativno jednostavno kaskadirati vaše strateške ciljeve ljudima na prvim linijama. Kako bilo, za velike organizacije će biti potrebno da investiraju više vremena i energije kako bi usaglasile sve timove i funkcije. Jednostavno rečeno, kaskadiranje strategije stavlja svakoga na istu talasnu dužinu i radi u pravcu istih konačnih ciljeva.

Kaskadiranje stretegije: dugoročni ciljevi

Nakon što su rukovodioci odabrali strateški pravac za organizaciju, oni biraju nekoliko dugoročnih ciljeva koji će izraziti tu strategiju, zajedno sa metrikom i ključnim pokazateljima učinka koji će meriti napredovanje.

Proces kaskadiranja vaših dugoročnih ciljeva vam omogućava da podelite krupne ciljeve u pod-ciljeve i podelite ih liderima i timovima na sledećem nivou. Oni, zauzvrat, dele ciljeve u planove i taktike sve dok najmanji ciljevi u odnosu na koje se planiraju aktivnosti ne prodru kriz čitavu organizaciju. Ukratko, svako treba da zna kako se uklapa i zašto je to važno.

Strateški lideri komuniciraju kaskadiranje strategije zaposlenima i staraju se da članovi njihovih timova na svim nivoima razumeju organizacionu strategiju i ciljeve kojima doprinose. Menadžere treba podstaći da postave metriku učinka, sprovedu sisteme odgovornosti i pruže koučing kako bi se strateški rezultati ostvarili.

Kaskadiranje strategije: kratkoročni ciljevi

Individualni ciljevi zaposlenih bi trebalo da direktno podupiru organizacione strateške prioritete. Zaposleni koji imaju liniju sagledavanja i poznaju organizacione strateške namere su u sjajnoj poziciji da doprinesu kontinuiranoj transformaciji biznisa. Angažovanje ljudi u sprovođenje strategije kompanije je sjajan način za zaposlene da preuzmu više odgovornosti i ponose se na svoj rad i kompaniju.

Možete poslati jednostavan strateški narativ i održati sesije brifinga, zatim zaposleni mogu sastaviti sopstvene ciljeve koji će podržati organizacioni strateški plan. Oni će se nadovezati na sopstveno razumevanje onoga što je relevantno za njihove uloge, a takođe dobiti fidbek i smernice od svojih menadžera.

Sprovođenje kaskadiranja strategije

Sprovođenje procesa kaskadiranja se sastoji od tri faze:

1. Faza otkrivanja:

Faza otkrivanja obuhvata prikupljanje podataka u cilju razumevanja trenutne situacije organizacije i prioriteta, kao i jakih strana, ograničenja i ranjivih tačaka. U ovoj fazi, otkrićete značaj kaskadiranja kratkoročnih ciljeva u vašoj organizaciji.

2. Faza usaglašavanja:

Druga faza je sastanak usaglašavanja gde članovi liderskog tima diskutuju uvide iz faze otkrivanja i podvlače i prioritizuju strateške prilike za unapređenje. U ovoj fazi se razvija okvir za kaskadiranje strategije.

3. Faza izvršavanja:

Treća faza se fokusira na sprovođenje strategije, kako se ona održava, kako se prave modifikacije i kako se prati i evaluira napredovanje. U ovoj fazi, želite da se fokusirate na kaskadiranje vaše strategije do zaposlenih i postarate se da je vaša strategija stigla do svakoga u organizaciji.

Tri saveta kako sprovesti kaskadiranje strategije širom organizacije

Kada kaskadirate svoju strategiju, biće potrebno da donesete tri važne odluke kako biste unapredili proces:

1. Razlučite direktno i indirektno usaglašavanje

Direktno usaglašavanje se odnosi na dugoročne ciljeve na kojima će raditi svaki tim i pojedinac, na otprilike isti način. Na primer, ukoliko odaberete cilj u prihodima, svaka poslovna jedinica će biti odgovorna za deo tog cilja.

Indirektno usaglašavanje se ogleda u dugoročnim ciljevima kojima različite poslovne jedinice mogu doprineti na vrlo unikatne načine. Ukoliko želite da smanjite korporativne troškove, na primer, svaka grupa će formulisati prilagođeni akcioni plan koji će doprineti na sopstveni jedinstveni način, zasnovano na resursima i ekspertizi pod njihovom kontrolom.

2. Definišite kako se donose odluke o kaskadiranju strategije

Definišite skup viših rukovodilaca koji će donositi odluke o strategiji i kako će se odvijati sprovođenje procesa kaskadiranja strategije i komunicirajte to svom timu. Želite da viši rukovodioci donose odluke na osnovu okvira za kaskadiranje strategije i prioritizuju budući pravac za preduzeće, a zatim ohrabre lidere na prvim linijama i njihove timove da naprave svoje unikatne planove.

3. Adresirajte preostale kratkoročne ciljeve

Ustanovite politiku za adresiranje kratkoročnih ciljeva koji naizgled nisu usaglašeni sa strategijom organizacije. Politika treba da omogući neuobičajene ciljeve grupama kojima su potrebni, kao što je odeljenje Spajanja i akvizicija. Ali, imajte na umu da ne možete predstavljati sve stvari za sve ljude. Strategija je stvar izbora i zadržavaja fokusa. Ponekada lideri moraju reći “ne” dobrim idejama koje je jednostavno ne uklapaju u datom trenutku.

Poslovna strategija do 2025. – novi pristup strateškog mišljenja