Šta je strateško razmišljanje? Jednostavno rečeno, to je intenticionalan i racionalan proces koji se fokusira na anlizu kritičnih faktora i varijabli koje će uticati na dugoročni uspeh biznisa, tima ili pojedinca.

Strateško razmišljanje podrazumeva pažljivu i usmerenu anticipaciju pretnji i ranjivosti od kojih se treba zaštititi i prilika koje treba iskoristiti. Na kraju strateško razmišljanje i analiza vode do jasnog skupa ciljeva, planova i novih ideja koje su neophodne da bi se preživelo i uspevalo u kompetitivnom, promenljivom okruženju. Ova vrsta razmišljanja mora uzeti u obzir ekonomske realnosti, tokove na tržištu i dostupne resurse.

Strateško razmišljanje zahteva istraživanje, analitičko razmišljanje, inovacije, veštine rešavanja problema, komunikacije i liderstva, kao i odlučnost.

Zašto je strateško razmišljanje važno?

Konkurentno okruženje se može brzo promeniti za bilo koju organizaciju. Novi trendovi se mogu pojaviti brzo i nametnuti vam da ih ili iskoristite, ili zaostanete. Uključivanjem svakodnevnog strateškog razmišljanja u svoje rutine poslovanja i života, postaćete veštiji u anticipiranju, predviđanju i kapitalizovanju na prilikama.

Na nivou pojedinca, strateško razmišljanje vam omogućava da napravite veći doprinos u svojoj ulozi, postanete važniji u vašoj organizaciji i dokažete da ste spremni da kontrolišete više resursa.

Šta je strateško razmišljanje u poslovanju?

Tokom godišnjeg procesa strateškog planiranja organizacije, lideri često sastavljaju, analiziraju i sintetizuju eksterne i interne podatke i ideje kako bi razvili svoju stratešku nameru i napravili strateški narativ. Ovaj dokument će voditi kompaniju u budućnost tokom definisanog vremenskog perioda. Lideri zatim biraju i planiraju specifične akcije koje će ostvariti ove strateške inicijative.

Biznisi takođe treba da zakažu vreme za strateško razmišljanje i revidiranje tokom godine. Liderski timovi bi trebalo periodično da preispitaju svoje strateške inicijative kako bi se postarali da se egzekucija odvija, revidira i održava trud širom organizacije.

Šta je strateško razmišljanje u liderstvu?

Lideri biznisa i stejkholderi koriste strateško razmišljanje i analizu kako bi odlučili koji miks proizvoda će ponuditi, u kom kompetitivnom okruženju će se takmičiti (ili se neće takmičiti), te kako će ograničeni resursi biti raspoređeni – vreme, zaposleni i kapital. Oni moraju odlučiti kako će najbolje struktuirati angažovanje drugih kako bi postigli važne ciljeve i izbegli usmeravanje resursa na nepotrebne rizike ili gubitke.

Koje su komponente strateškog razmišljanja?

Ukoliko radite na strategiji vaše kompanije, biće potrebno da se pozabavite analizom, rešavanjem problema, donošenjem odluka i predvođenjem kroz promene.

Kada kreirate strateški plan, analiziraćete:

 • Poslovne prilike i ranjivosti
 • Izvodljivost svake ideje ili rizika
 • Troškove vezane za svaki potez koji razmatrate
 • Verovatnoću da li će različite taktike biti efektivne
 • Metode usaglašavanja ciljeva sa opštim planom
 • Efekte koje bi konkurenati, dobavljači i nove zamene mogli imati na vaše strateške planove

Dok otkrivate prepreke tokom procesa planiranja, rešavaćete probleme putem:

 • Prikupljanja relevantnih informacija o problemu
 • Jasnog definisanja problema sa strateške tačke gledišta
 • Brejnstormingom mogućih rešenja
 • Promišljanjem predstojećih izazova i kako ih prevazići
 • Delegiranjem zaduženja različitih delova ove strategije ključnim saradnicima

Strateško razmišljanje zahteva agilnost i odlučnost prilikom izbora plana i pridržavanja istog. Ipak, morate biti svesni novih prilika koje više obećavaju. To je čin balansiranja između doslednosti i fleksibilnosti. Vi i vaš time ćete se:

 • Postarati da su odluke dobro potkovane temeljnim istraživanjem
 • Odabrati ciljeve i odgovarajuća meranja
 • Pioritizovati ciljeve
 • Pratiti standardizovani proces odlučivanja
 • Ostvariti konsenzus kada je to neophodno

Tokom strateškog planiranja, biće potrebno da komunicirate ideje svom osoblju i prikupite fidbek od njih. Zatim ćete utilizovati efektivne kanale da komunicirate upečatljivu viziju ostvarenog plana svim zaposlenima i držati ih fokusiranim na njihov doprinos tom planu.

Ako hoćete da budete “bolji”, bolje bi vam bilo da postanete strateg