Presudni faktori uspeha su specifični elementi ili oblasti delovanja na koje se kompanija, tim ili odeljenje moraju usredsrediti i uspešno ih primeniti kako bi postigli svoje strateške ciljeve. Uspešno sprovođenje ovih faktora uspeha bi trebalo da generiše pozitivan ishod i stvori značajnu vrednost za poslovanje.

Presudni faktori uspeha su važni jer svaki od njih deluje kao kompas za vođenje kompanije. Kada su eksplicitno razjašnjeni svima u kompaniji, oni funkcionišu kao pouzdana referentna tačka za fokus i merenje uspeha.

Mnoge kompanije takođe koriste svoje ključne faktore uspeha da odrede da li treba da nastave sa novom poslovnom inicijativom ili aktivnošću. Na primer, organizacija može utvrditi da predložena inicijativa ne podržava direktno određeni faktor uspeha i može odvratiti pažnju od ukupnih strateških ciljeva, izgubiti dragoceno vreme i potrošiti resurse.

Iako to nije čvrsto i brzo pravilo, uobičajena je praksa da se broj presudnih faktora uspeha ograniči na 5 ili manje. Ograničavanje broja faktora kojima se može upravljati garantuje da svaki faktor ima jasan uticaj na strateške prioritete i druge elemente vašeg poslovanja.

Kako presudni faktori uspeha podržavaju strateški menadžment?

Potrebno je razviti presudne faktore uspeha kako bi se povezali i uskladili sa strateškim ciljevima kompanije. Koriste se za određivanje kako poslovna jedinica, odeljenje ili funkcija mogu postići svoje specifične ciljeve i olakšati napredak ka strateškim ciljevima organizacije. Ovi faktori takođe utiču na to kako pojedini zaposleni i timovi podržavaju i doprinose strateškim planovima i ciljevima.

Svaki presudni faktor uspeha je identifikovan kao podrška postizanju određenog strateškog cilja i usmeravanje stvaranja i praćenja ključnih pokazatelja učinka (KPI).

Kako kategorišemo presudne faktore uspeha?

Svi presudni faktori uspeha se mogu grupisati u pet glavnih kategorija:

1. Faktori okruženja

Faktori okruženja se odnose na stvari koje se dešavaju van organizacije, nad kojima kompanija nema direktnu kontrolu. Na primer, ekonomija, javna politika, postupci konkurenata i nove tehnologije su elementi koji spadaju u ovu kategoriju. Kompanija mora biti informisana, predviđati promene i ići ispred očekivanog prepoznavanjem faktora okruženja koji mogu uticati na njenu sposobnost da ostvari svoju misiju. Uz prepoznavanje i svest o njima, organizacije mogu voditi računa o tim faktorima i nadgledati svoj učinak u odnosu na njih.

2. Faktori povezani sa industrijom

To su zadaci koje vaša organizacija mora da izvrši ne bi li ostala konkurentna u određenoj industriji. Na primer, kompanija za proizvodnju hrane mogla bi se usredsrediti na „inovacije u ambalaži“ kao presudni faktor uspeha da bi postigla svoj strateški cilj smanjivanja troškova isporuke i svoj karbonski otisak, dok bi se avio kompanija mogla usredsrediti na „pravovremenu uslugu“.

3. Faktori povezani sa pandanima

Faktori uspeha zasnovani na pandanima se odnose na relativni položaj kompanije u odnosu na konkurente ili pandane u industriji. Ako je vaša kompanija lider u industriji, možete se usredsrediti na presudne faktore uspeha koji će vam osigurati sposobnost da zadržite svoj udeo na tržištu i položaj, poput „povećanja lojalnosti brendu“. Ako, međutim, ne vodite na tržištu, vaši faktori mogu biti usmereni na poboljšanje vaše ukupne konkurentne pozicije. Na primer, pružanje izvanrednog korisničkog servisa.

4. Privremeni faktori

Najvažniji faktori uspeha se odnose na dugoročne ili trajne strateške ciljeve organizacije. Međutim, ponekad se kompanije suočavaju sa privremenim situacijama kojima je, premda su važne, potrebno upravljati samo u ograničenom vremenskom periodu. Faktori koji se odnose na ove situacije su kategorisani je kao privremeni faktori.

Primer usvajanja ove vrste kritičnog faktora uspeha je efekat koji je COVID-19 imao na mala preduzeća koja posluju u fizičkom okruženju. Ova preduzeća su morala brzo povećati broj onlajn narudžbi i pojačati procese slanja i isporuke. Ovaj fokus i s njim povezane promene mogu biti privremene, ili pak mogu evoluirati u dugoročna rešenja.

5. Faktori upravljanja

Faktori upravljanja se u velikoj meri razlikuju od ostala četiri navedena jer ih interno prepoznaju menadžeri koji imaju jedinstvenu perspektivu o svojoj ulozi, odgovornosti i oblasti delovanja. Ova vrsta presudnih faktora uspeha ima unutrašnji fokus i može obuhvatati oblasti koje se odnose na kontinuirano usavršavanje, promene kulture ili angažovanje zaposlenih.

Svaki menadžer mora biti svestan faktora povezanih sa sopstvenim ulogama. Na primer, operativni menadžeri mogu imati presudne faktore uspeha koji se tiču proizvodnje i kontrole troškova. Pritom, rukovodioci višeg nivoa bili bi više fokusirani na upravljanje rizikom i izloženost.

Šta je upravljanje promenama? Vodič za lidere