Šta je najveći pokretač profitabilnosti za organizaciju? Gallupova dubinska analiza otkrila je zaključke koje smatraju za „najdublji, najrazgovetniji i najjasniji nalaz“ u 80 godina, nešto što direktno utiče na profitabilnost organizacije: faktor koji je imao najveći uticaj na ukupan uspeh organizacija jesu efikasni menadžeri srednjeg nivoa.

Organizacioni uspeh zahteva mnogo više od ispravnog sprovođenja prakse zapošljavanja. Čak i ako organizacije znaju šta im treba kada su u pitanju najuspešniji menadžeri srednjeg nivoa, jednostavno ih nema dovoljno na tržištu rada da popune prazninu. Umesto toga, organizacije koje teže visokom uspehu moraju da ulažu u razvoj i rast svojih srednjih menadžera. Dakle, zašto su menadžeri srednjeg nivoa toliko bitni za omogućavanje boljih performansi i marži? Jednostavno je – menadžeri srednjeg nivoa su ključ za:

  • Uspeh ili neuspeh svake nove strategije
  • Svaki operativni proces
  • Inicijative kontinuiranog unapređenja organizacije

Najzad, oni su u velikoj meri odgovorni za utvrđivanje da li organizacija ima kulturu visokih performansi – ili osrednju.

Menadžeri srednjeg nivoa su spona između viših lidera koji određuju pravac i onih na prvoj liniji koji sprovode kratkoročne operativne strategije kao i dugoročne planove. Menadžment srednjeg nivoa utiče na lidere, operativce, prodaju i funkcije podrške i ima relativno jasan vidokrug ciljeva i prioriteta višeg tima. U osnovi, menadžeri srednjeg nivoa su čuvari uspeha organizacije – a oni koji su vešti u nekoliko ključnih kompetencija i ponašanja mogu u vašoj organizaciji podstaći ambiciju, fokus i konkurentsku prednost potrebnu da nadmaše vaše rivale.

Međutim, imati kvalifikovane vođe se ne događa slučajno. Uspešne firme su veoma posvećene strategiji rasta i razvoja za svoje menadžere na srednjem nivou. Dakle, koja su to ponašanja koja menadžere čine izuzetnim? Za najbolje poslovne rezultate postoji 7 ključnih kompetencija koje svaki menadžer srednjeg nivoa mora da poseduje:

1. Usaglašavanje tima

Srednji menadžeri moraju biti sposobni da stvore kohezivne timove vođa na prvim linijama koji mogu uticati na ponašanje velikog broja ljudi u vašoj organizaciji.

2. Koučing za rezultate

Srednji menadžeri moraju biti u stanju da efikasno pružaju koučing drugim ljudima bez obzira na granice, kao i naviše i naniže u ​​organizacionoj hijerarhiji. Moraju biti kadri da pruže konstruktivne povratne informacije vođama prvih linija koji im podnose izveštaje i utiču na više rukovodstvo, a da pritom nemaju značajna poziciona ovlašćenja.

3. Strateško mišljenje i ponašanje

Menadžeri srednjeg nivoa moraju biti fokusirani na budućnost i sposobni da kreiraju strateški program koji je povezan sa preduzećem, a istovremeno bitan za njihovu funkciju.

4. Demonstriranje samosvesti i pribranosti

Menadžeri srednjeg nivoa moraju biti samosvesni, sposobni da promišljaju sopstvene emocije i reakcije i da budu u stanju da ostanu pribrani i autentični kada se nose sa izazovima svih vrsta.

5. Sprovođenje i odgovornost

Srednji menadžeri moraju imati sposobnost da utvrde planove i prioritete i izvršavaju svoje obaveze.

6. Predvođenje grupe do rešenja

Srednji nivo menadžmenta mora biti vešt u osnaživanju, slušanju i saradnji sa pojedincima i timovima.

7. Rešavanje teških problema

Menadžeri srednjeg nivoa moraju biti kadri da koriste logiku, činjenice i veštine kritičkog mišljenja, kao i svoje instinkte, intuiciju i iskustvo da bi rešili teške dileme, rešavali probleme i donosili odluke.

Osmišljavanje dobro zaokruženog programa za razvoj i jačanje ovih ponašanja i kompetencija kod menadžera srednjeg nivoa je ono što zaista izdvaja izuzetno uspešne organizacije.

Strateška perspektiva u okruženju kratkoročnog razmišljanja