Teško je preći sa individualnog saradnika koji dobro radi posao, na poziciju lidera koji mora nastaviti da radi, plus voditi druge. Izazovi za nove menadžere koji su po prvi put u toj ulozi čine da se osećaju kao da niko ne razume kroz šta prolaze i na kakve poteškoće nailaze.

Brojevi to dokazuju:

  • Prema njihovim podređenima, 20% menadžera po prvi put rade loše
  • 26% menadžera koji prvi put smatra da nije spremno za početak vođenja drugih
  • Skoro 60% kaže da nikada nisu prošli nikakvu obuku kada su prešli na svoju prvu vodeću ulogu

Nije ni čudo što je 50% menadžera u organizacijama ocenjeno kao neefikasno.

Da bismo bolje razumeli koji su najčešći izazovi za nove menadžere i pomogli im da prevaziđu teškoće u vezi sa novim rukovodećim ulogama, pogledajmo svaki od njih detaljno.

Izazovi za nove menadžere: najčešćih 12

Ovo je 12 najčešćih izazova za nove menadžere – posebno za one koji tek počinju da predvode druge:

1. Prilagođavanje na upravljanje ljudima i demonstriranje autoriteta

Menadžerima po prvi put je teško preći sa odnosa kolege na nadređenog, a sve to uz održavanje pozitivnih ličnih odnosa i sticanje poštovanja. Nove veštine uključuju uticaj na druge, upravljanje i koordinaciju zaposlenih koji nisu u njihovoj direktnoj nadležnosti.

2. Razvijanje menadžerske i lične efikasnosti

Menadžeri koji prvi put rade moraju da nauče da budu lideri, a da pri tome budu produktivni zaposleni. Nove veštine uključuju upravljanje vremenom, upravljanje stresom, upravljanje odnosima i stručnost specifičnu za datu industriju.

3. Vođenje timskih postignuća

Menadžeri po prvi put moraju pružiti vođstvo i smernice svom timu kada su pravci i očekivanja nejasni. Nove veštine uključuju sposobnost davanja uputstava članovima tima i nadgledanja rada tima kako bi ostali organizovani i poštovali rokove, sposobnost izgradnje i vođenja tima i sposobnost održavanja ili poboljšanja hemije tima.

4. Upravljanje unutrašnjim akterima i politikom

Menadžeri po prvi put  moraju da nauče da iznose svoja mišljenja rukovodstvu višeg nivoa, uključujući i da govore u ime svojih podređenih ili odeljenja. Nove veštine uključuju sticanje vidljivosti pred višim rukovodstvom; sticanje razumevanja korporativne strukture kompanije, njene kulture i politike; i kretanje kroz organizacione promene za sebe i svoj tim. Oni koji nemaju jake političke sposobnosti mogu imati poteškoće kao menadžeri.

5. Motivisanje drugih

Menadžeri po prvi put moraju biti u stanju da motivišu direktne i ne-direktne podređene. Nove veštine uključuju sposobnost da inspirišu svoje podređene da završe dodeljeni posao, da ohrabre druge da premaše očekivanja, da razumeju šta druge motiviše i da mogu da ih motivišu bez novčanih podsticaja.

6. Upravljanje učinkom i odgovornošću

Menadžeri po prvi put moraju da prevaziđu nelagodu tako što podređenima daju fidbek o lošem učinku. Nove veštine uključuju pozivanje podređenih na odgovornost za svoje postupke i efikasno suočavanje sa zaposlenima kojima nedostaju sposobnosti, znanje ili iskustvo.

7. Koučing, razvoj i mentorstvo drugih ljudi

Menadžeri su sada u poziciji da razviju znanje, veštine i sposobnosti podređenih. Nove veštine uključuju mentorstvo i koučing članova tima u razvoju njihove karijere. Za većinu novih menadžera, fokus na razvoj zaposlenih je nešto novo.

8. Komuniciranje

Menadžeri po prvi put moraju komunicirati sa ljudima na svim nivoima u organizaciji, uključujući članove tima, nadređene i kolege u drugim odeljenjima. Nove veštine uključuju održavanje linija komunikacije otvorenim, učenje kako komunicirati da bi se postigao najbolji ishod i efikasno komuniciranje ciljeva i očekivanja sa podređenima i nadređenima. Komunikacija je jedna od najvažnijih veština za lidere.

9. Delegiranje i mikroupravljanje

Rukovodiocima koji su prvi put u toj ulozi je potrebna sposobnost da identifikuju koje zadatke mogu sami da urade, nasuprot tome koji se zadaci mogu delegirati podređenima. Nove veštine uključuju znanje kada se umešati ili pomagati članovima tima bez mikroupravljanja ili preuzimanja zadatka, prepuštanje kontrole (na primer, mentalno prilagođavanje sa želje da se pojedinačni zadaci završe lično na omogućavanje drugima da preuzmu odgovornost) i poverenje drugima u timu da će obaviti posao za koji će na kraju biti odgovoran menadžer.

10. Upravljanje konfliktom

Menadžeri moraju proaktivno i reaktivno rešavati konflikte među članovima grupe, što nekim ljudima može biti veoma izazovno. Nove veštine uključuju identifikovanje i rešavanje manjih problema pre nego što se pretvore u veće sukobe, ublažavanje sukoba kada se on pojavi i suočavanje sa sukobom ili otporom članova tima.

11. Rad sa različitim zaposlenima

Menadžeri po prvi put moraju biti u stanju da efikasno rade i vode zaposlene koji imaju različita mišljenja, ličnosti i veštine ili sposobnosti. Nove veštine uključuju sposobnost prilagođavanja svog ponašanja na osnovu načina na koji različiti ljudi rade i osetljivosti prilikom vođenja multikulturalnih timova.

12. Raditi više sa manje

Menadžeri po prvi put moraju da upravljaju svojim povećanim obimom posla uz nedostatak potrebnih resursa, uključujući budžetiranje i pitanja osoblja. Nove veštine uključuju sposobnost efikasnog rada uprkos ovim ograničenjima.

Zbog ovih izazova u menadžmentu, oni koji se tek pojavljuju u novoj ulozi često se bore da promene identitet koji je potreban pri prelasku sa individualnog saradnika koji obavlja posao, na vođu drugih u obavljanju njihovog posla. Ovo predstavlja izazov, ali kada supervizori shvate ove izazove sa kojima se menadžeri po prvi put suočavaju, i razvijaju lidere, a ne samo šefove, biće sposobniji da pruže podršku koja je njihovim novim menadžerima neophodna za uspeh.

Liderima po prvi put je potrebna pomoć kako bi se osiguralo da budu efikasni kako u sferi zaposlenih (kao što su radne sposobnosti specifične za industriju ili organizaciju), tako i u oblasti liderstva (kao što je sticanje liderskih veština i veština odnosa).

Strategija za Menadžment srednjeg nivoa