Biti sjajan lider zahteva veštine prilagođavanja i upravljanja promenama. Kako se industrija i tehnologija neprestano razvijaju, prilagodljivost je ključna za dugoročnu održivost organizacije.

Nažalost, nedovoljno lidera je opremljeno odgovarajućom obukom ili znanjem za efikasno vođenje članova tima kroz promene; skoro dve trećine poslodavaca je primetilo da je nedostatak stručnosti u upravljanju promenama problem tokom njihovih nedavnih inicijativa.

Pošto su promene neizbežne u poslu, lideri moraju biti opremljeni odgovarajućim kompetencijama, posebno kada su u pitanju liderske veštine upravljanja promenama. Saznajte koje su to veštine i kako ih možete početi primenjivati na sebe i svoj tim.

Šta je upravljanje promenama u liderstvu?

Upravljanje promenama je liderska kompetencija koja uključuje sposobnost da se efikasno vodi, upravlja i sprovodi promena.

Neophodno je da se lideri pripreme za promene i da upravljaju njima:

  • Upotrebom holističkog skupa procesa i alata za vođenje drugih kroz tranzicije i periode preokretnih promena.
  • Koučing članova tima u kretanju kroz promenu radi postizanja i održavanja željenog ishoda.

Koje su tri vrste upravljanja promenama?

Postoje tri vrste upravljanja promenama, a svaka se fokusira na različit nivo organizacije:

Sposobnost upravljanja promenama u preduzeću

Ova vrsta upravljanja promenama fokusira se na inicijativu za promenu koja mora biti integrisana u strukturu preduzeća. Ova vrsta inicijative često podrazumeva promenu sistema, procesa i procedura koje će koristiti preduzeću tako što će povećati efikasnost i sinergiju između poslovnih jedinica, funkcija i odeljenja, stvarajući time jaču konkurentsku prednost za organizaciju.

Upravljanje organizacionim promenama

Upravljanje organizacionim promenama fokusira se na unutrašnje promene. Konkretno, identifikuje timove i pojedince koji će morati promijeniti svoje prioritete i odgovornosti kako bi postigli željene rezultate inicijative za promjenu. Uspešno upravljanje organizacionim promenama obuhvata prilagođene planove koji osiguravaju članovima tima da prođu odgovarajuću obuku i koučing koji su im potrebni za uspešno kretanje kroz promene.

Upravljanje individualnim promenama

Ovo upravljanje promenama cilja individualni nivo. Uključuje se u psihologiju zaposlenih (šta ih motiviše ili sprečava da ostvare cilj?) kako bi pomogao liderima da dešifruju ono što je potrebno njihovim članovima tima da bi postigli željene ishode tranzicije. Potrebe zaposlenih mogu uključivati resurse, opremu, obuku, koučing ili druge oblike podrške.

Koje veštine upravljanja promenama su potrebne liderima?

Poslovni lideri mogu ojačati svoje inicijative za promene sticanjem i usavršavanjem sledećih liderskih veština za upravljanje promenama:

1. Prilagodljivost

Prilagodljivost je ključna veština za sposobnost da uspešno upravljate i vodite promene. Lideri koji se lako prilagođavaju različitim situacijama mogu brzo delovati, suočiti se sa konfliktom i učiti iz neuspeha.

  • Delovati brzo. Lideri koji brzo deluju imaju dva puta veću verovatnoću da dođu do promene od onih koji nisu tako spretni.
  • Suočite se direktno u sukobu. Promena dolazi sa bezbroj izazova i krivina. Budući da su prilagodljivi, lideri imaju izdržljivost da prihvate izazove i spremni su da otkriju kreativna rešenja sa članovima tima.
  • Učite iz neuspeha. Ljudi koji su prilagodljivi spremni su da rizikuju i prave greške; voljni su da eksperimentišu i otkriju šta funkcioniše (a šta ne). Umesto da beže od neuspeha, oni razumeju da je neuspeh neophodna komponenta stalnog učenja i razvoja. Izdržljivi lideri neuspeh vide kao početak prelaska na željeni cilj/ishod.

Prilagođavanje promenama zahteva spremnost da se prihvati učenje i rast postavljanjem pitanja i podsticanjem sebe i drugih na rizik. Diskutujte o preuzimanju rizika na otvorenom forumu kao tim. Ovo pokazuje podršku preuzimanju rizika i stvara mrežu i forum za diskusiju novih ideja. Rizikovanje sa drugima može pomoći da putovanje postane manje zastrašujuće i stresno.

2. Inovativno razmišljanje

Lideri koji promene vide kao priliku za inovacije mogu razviti optimističniji i kreativniji pogled na proces promena.

Razvoj inovativnog razmišljanja zahteva vreme i nije nešto što se lako stiče. U stvari, više od polovine zaposlenih ne voli da izađe iz svoje zone komfora. Ključ je olakšati to. Oslonite se na svoju znatiželju i instinkte i dopustite im da vas vode prema novim idejama. Podelite ove ideje sa drugima kako biste razgovarali o tome kako se one mogu ostvariti.

Inovativno razmišljanje ne zahteva samo inovacije lidera – ono takođe zahteva od lidera da podrže inovacije među članovima svog tima. Lideri treba da ohrabre članove tima da razmenjuju ideje i uče jedni od drugih. Kada svi članovi tima vežbaju inovativno razmišljanje i razmene ideje, to će timu olakšati i ubrzati promene.

3. Strateško razmišljanje

Promena na vrhu zahteva strategiju. Strateško razmišljanje zahteva dobru ravnotežu i perspektive široke slike (šta je potrebno organizaciji i timu?) i pogled usmeren na prekretnice (kako ćemo doći od tačke A do tačke B?). Time lideri mogu uspostaviti čvrstu osnovu za inicijativu za promene i produktivno voditi svoje timove napred.

Da bi poboljšali svoje veštine strateškog razmišljanja, lideri bi trebalo da usmere svoju pažnju na sledeća područja:

  • Razumevanje vrednosti prilagođavanja: Svaki tim je drugačiji i opšti pristup promenama može naštetiti vrednosti koju vi i vaš tim imate potencijal da stvorite. Stoga bi lideri trebalo ida dentifikuju načine prilagođavanja svog pristupa rešavanju promena. Drugim rečima, kako se specifične snage vaših zaposlenih mogu iskoristiti za postizanje trajnih rezultata?
  • Razbijanje složenih koncepata na segmente kojima se može upravljati: Promena će doneti nove i izazovne probleme. Ključ za uspešno kretanje kroz njih je postavljanje pravih pitanja, razmišljanje o procesima i njihovo razbijanje na manje korake kojima se može lakše upravljati.

4. Komunikacija

Efikasna komunikacija je ključna za artikulisanje šta je promena, zašto je potrebna i kako će je članovi tima postići.

Veštine upravljanja promenama nalažu da lideri moraju efikasno komunicirati na sledeće načine:

Jasnost

Jasnost je neophodna da bi se prenelo šta treba postići i zašto. Na taj način zaposleni mogu razumeti svrhu inicijative za promenu i dati sve od sebe. Što je još važnije, potrebno je pojašnjenje kako bi se pružila konkretna uputstva i smernice o tome kako nešto treba postići. Ovo može zahtevati redovne sastanke sa članovima tima radi prikupljanja povratnih informacija.

Fidbek

Budući da promena dolazi sa mnogo novih iskustava, važno je davati i prikupiti fidbek. Šta radi, a šta ne funkcioniše? Kako stvari mogu biti poboljšane kako biste vi i vaš tim ostali na dobrom putu? Ovo su pitanja o kojima treba otvoreno razgovarati.

Koučing

Neizvesnost se može pojaviti nad inicijativama za promenu, pa je ključno pomoći članovima tima da se kroz njih kreću sa zdravom perspektivom. Promena nije laka, ali uz pravi koučing i podršku, lideri i njihovi timovi to mogu proći. Lideri treba da znaju snage i slabosti svakog člana tima i da identifikuju prilagođene pristupe koji će im pomoći da uspeju u svojoj ulozi usred promene, i dalje.

Otpor ka promenama: Prevaziđite ovaj uvek prisutan fenomen